Statut przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA NR 274 w Warszawie ul. Bokserska 32

Przedszkole działa na podstawie:

1)       Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późn. zm.(Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 ze zm.); (Dz. U. z 2007r. Nr 80 poz.542 z 11 kwietnia 2007r.), (Dz. U. Nr 56, poz. 458 z dnia 19 marca 2009r.).

2)       Ustawy z dnia  26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.Nr 97, poz.674 ze zm.);

3)       Rozporządzenie MEN z 27 lutego 2007r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 Nr 35 poz.222 ze zm.);

4)       Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2003r/11/114);

5)       Rozporządzenia MENiS z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania  kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2005r. Nr 19, poz. 167);

6)       Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2009r.Nr 4, poz. 17) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

 

7)       Rozporządzenia MEN z dnia 3 lutego2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009r.Nr 23, poz.133);

8)       Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U z 2008r Nr 173 poz.1072)

9)       Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia ( Dz. U. z 2009r. Nr 89, poz. 730);

10)    Rozporządzenia MEN z 7 października 2009r. w sprawie szczególnych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, (Dz. U. z 2009r. Nr 168, poz.1324);

11)    Rozporządzenia MEN z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.(Dz. U. z 2009r. Nr 116, poz. 977 ze zm.);

12)    Rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz.506);

13)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warun­ków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.);

14)   Rozporządzenia MEN z dnia 20 lutego 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów  szkół do innych (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz.208);

15)    Rozporządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001r.. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły, placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz.1516);

16)    Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2009r. Nr 135, poz.1130).

17)     Aktu założycielskiego.

18)    Niniejszego statutu.

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1)       Przedszkole Nr 274, zwane dalej „Przedszkolem” jest placówką publiczną.

2)       Siedziba przedszkola znajduje się w Warszawie przy ul. Bokserskiej 32.

3)       Przedszkole używać będzie nazwy:

       Przedszkole nr 274

       ul. Bokserska 32

       02-682 Warszawa

       tel. / fax. (22) 843-46-52

       e-mail: przedszkole274@wp.pl

4)         Przedszkole używać będzie logo:

5)       Organem prowadzącym jest :

Miasto Stołeczne Warszawy

6)       Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32

7)       Przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców może być nadane imię osoby (osób), instytucji, organizacji lub nazwa.

8)       Imię nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.

9)       Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu. W pieczęciach i stemplach można w zależności od ich wymiaru używać czytelnych skrótów.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 2

 

1)       Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

a)       wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

b)      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

c)       kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

d)      rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

e)       stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

f)        troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

g)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

h)      wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

i)        kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

j)        zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

k)       prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

l)        z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej przeprowadzanie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza  przedszkolna).

2)       Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:

a)       wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dzieci poprzez pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizacji i wykorzystania własnej inicjatywy dzieci;

b)      ochronę poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich  traktowanie;

c)       umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;

d)      troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez prawidłowe żywienie, dbanie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia, podejmowanie akcji prozdrowotnych, zapewnianie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w placówce;

e)       tworzenie sytuacji do twórczego działania i uczenia się dzieci poprzez zabawę,  zorganizowane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zajęcia dodatkowe;

f)        sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola poprzez indywidualizację oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami (opiekunami) dzieci, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;

g)      współdziałaniu z rodziną we wspomaganiu jej w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej;

h)      kompensowanie istniejących braków środowiskowych dzieci, tworzenie indywidualnych programów wspomagających we współpracy z psychologiem, logopedą;

i)        ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowania go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.

3)       Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w rocznym planie pracy przedszkola, miesięcznych, planach pracy poszczególnych oddziałów.

 

4)       Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.

 

a)       nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci;

b)      przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką  nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodne z programem i planem zajęć;

c)       nauczycielka zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod  względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż;

d)      każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka  powinna skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

e)       nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;

f)        nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dzieci;

g)      obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję, oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka);

h)      obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów   i wycieczek z dziećmi;

i)        wycieczki i spacery poza teren powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z regulaminem  wycieczek z września 2003r uchwalonym przez Radę Pedagogiczną (załącznik nr 1);

j)        na terenie ogrodu przedszkolnego nauczycielka sprawuje opiekę nad dziećmi uwzględniając regulamin placu zabaw;

k)       w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;

l)        w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach;

m)     wychowankowie za zgoda rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice na początku roku szkolnego.

5)       Organizacja zastępstw za nieobecnego nauczyciela:

 

a)       zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje drugi nauczyciel pracujący w oddziale, który ma pierwszeństwo w realizacji tych  zastępstw;

b)      zastępstwa odnotowywane są w zeszycie zastępstw i potwierdzone własnoręcznym podpisem osoby zastępującej nieobecnego nauczyciela;

c)       zastępstwa odnotowywane są również w dzienniku zajęć przedszkola;

d)      praca dydaktyczno – wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

 

6)       W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez:

 

a)       diagnozowanie środowiska wychowanków;

b)       rozpoznawanie potencjalnych możliwości  oraz indywidualnych potrzeb dziecka umożliwianie ich zaspokojenia;

c)       rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;

d)       organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

e)       wspieranie dziecka uzdolnionego;

f)        podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

g)       promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców, nauczycieli;

h)       udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu do wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do  indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się umożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

i)         wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

j)         podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

7)       Zadania, o których mowa w pkt. 6 są realizowane we współpracy z:

 

a)       rodzicami;

b)       nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola

c)       poradniami psychologiczo – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi

d)       innymi przedszkolami;

e)       podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci młodzieży.

8)       Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

9)       Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

 

a)       rodziców

b)       nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne

c)       psychologa

d)       poradni psychologiczno- pedagogicznej.

10)   Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

 

a)       zajęć specjalistycznych: logopedycznych, kompensacyjno-korekcyjnych oraz   innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

b)       porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców;

c)       zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.

11)    Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównującymi, specjalistycznymi oraz  uczęszczanie dziecka na zajęcia terapeutyczne wymaga zgody rodziców.

12)    Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

13)    Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby  oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych:

14)    W przedszkolu może być organizowane wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki   w szkole.

 

15)   Zakres czynności psychologa przedszkolnego – wg aktualnego rozporządzenia o udzielaniu i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in.

 

a)       Przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci:

       -   wytypowanych drogą obserwacji, badań sondażowych itp.;

       -   skierowanych przez przedszkole;

       -   zgłoszonych przez rodziców

b)         Udzielanie pomocy rodzicom poprzez:

       -   udzielanie porad wychowawczych i dydaktycznych;

       -   kierowanie w razie potrzeby do innych specjalistów;

       -   kierowanie w razie potrzeby do innych placówek specjalistycznych resortu oświaty i zdrowia;

       -   prowadzenie okresowych rozmów terapeutycznych.

c)        Udzielanie pomocy nauczycielkom poprzez:

        -    informowanie o wynikach przeprowadzonych badań i podjętych formach pomocy, za zgodą rodziców;

        -    w uzasadnionych przypadkach i za zgodą rodziców przekazywanie pisemnych diagnoz psychologicznych oraz wskazówek odnośnie pracy i postępowania z dzieckiem;

        -    konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;

        -   udział w problemowych radach pedagogicznych na życzenie przedszkola.

d)         W ramach postępowania postiagnostycznego w stosunku do podopiecznych dzieci kwalifikowanie na zajęcia terapeutyczne i inne formy pomocy.

e)         Prowadzenie zajęć terapeutycznych ( indywidualnych i grupowych) z dziećmi zgodnie z posiadanym przygotowaniem

f)          Przygotowanie dokumentacji psychologicznej  w tym badań psychologicznych i opinii od wychowawcy) dzieci zgłoszonych do Komisji Orzekającej o potrzebie nauczania indywidualnego lub kształcenia specjalnego.

g)         Referowanie spraw dzieci rozpatrywanych na wyżej wymienionych komisjach i przygotowanie orzeczeń dla rodziców.

h)         Opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości podopiecznych dzieci, po otrzymaniu pisemnego wniosku z w/w instytucji.

i)           Badanie i opiniowanie  dojrzałości dzieci.

j)           Współorganizowanie i udział w pedagogizacji:

i)         rodziców

ii)       nauczycieli poprzez prelekcje, wykłady.

k)         Prowadzenie obowiązującej dokumentacji;

i)         dziennika pracy

ii)       indywidualnych teczek badanych dzieci wg obowiązujących ustaleń.

8)       Zakres czynności logopedy przedszkolnego wg aktualnego rozporządzenia o udzielaniu i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

a)       Przegląd dzieci pod katem poprawności wymowy. Wytypowanie dzieci do grupy indywidualnej.

b)       Diagnoza dzieci pod katem wady wymowy – w skali potrzeb  np. prośba nauczycielki, rodzica.

c)       Prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi .

d)       Stały kontakt z rodzicami dzieci wymagających intensywnych ćwiczeń- instruktaż do pracy w domu.

e)       Instruktaż dla nauczycielek , dotyczący prostych ( podstawowych) ćwiczeń logopedycznych , usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny.

f)        Instruktaż do pracy w domu dla rodziców dzieci 4-5 letnich na prośbę rodzica.

g)       Prowadzenie (np. raz w miesiącu) profilaktyki ćwiczeń logopedycznych we wszystkich grupach przedszkolnych.

h)       Stały kontakt z psychologiem przedszkolnym.

i)         Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną:

-    konsultacje z logopedą, psychologiem i pedagogiem ds. przedszkolnych opiekujących się danym przedszkolem;

-    kierowanie do Poradni czy innej Placówki Specjalistycznej dzieci z wielorakimi zaburzeniami lub bardzo poważnymi wadami mowy.

j)         Organizowanie i opieka nad gabinetem logopedycznym.

k)       Organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczyciele, rodziców dotyczących   rozwoju mowy.

l)         Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji (dziennik, karty indywidualne dzieci).

m)      Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych ( na polecenie Dyrektora) oraz  szkoleniach doskonalących własny warsztat pracy.

n)        Wykonywanie prac zleconych  przez Dyrektora placówki.

17)    Zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii – zajęcie dodatkowe na życzenie rodziców dzieci 5 letnich – pisemne oświadczenie  ( grupa co najmniej 7 dzieci ), przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii katolickiej. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela – wychowawcy grupowego.

18)    Na terenie przedszkola   na podstawie deklaracji  rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia zgodne z zainteresowaniami dzieci.

Zajęcia dodatkowe akceptuje Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna.

Są to zajęcia dodatkowo płatne przez rodziców.

Rada Rodziców spośród ofert nadesłanych przez Agencje oświatowe, osoby prywatne , Szkoły językowe wybiera najlepszą ofertę edukacyjną zajęć dodatkowych, które będą prowadzone na terenie przedszkola przez cały rok szkolny. Organizacja zajęć dodatkowych ujęta w Regulaminie zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu skonsultowana i uchwalona przez Radę Rodziców

i Radę Pedagogiczną.

19)     Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo. W szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola wyraża zgodę na odbiór dziecka przez osobę nieletnią na podstawie upoważnienia wydanego przez rodziców, prawnych opiekunów dziecka.

20)    W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola o godzinie 17.00:

a)       nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców, prawnych opiekunów dziecka;

b)       pozostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania;

c)       w przypadku nie zgłoszenia się rodziców po dziecko do godz. 18.30 nauczyciel  spisuje notatkę służbową i powiadamia Izbę Dziecka;

d)       osobie, która wygląda na  nietrzeźwą dziecko z przedszkola nie zostanie wydane, nauczyciel powiadamia drugiego rodzica lub inną osobę  upoważnioną przez rodziców do odbioru dziecka z przedszkola.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§3

 

1)       Organami przedszkola są:

a)       Dyrektor przedszkola

b)       Rada Pedagogiczna

c)       Rada Rodziców

2)       Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

3)       Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu  lub może zostać powołany  przez organ prowadzący.

4)       Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

5)       Dyrektor  współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

6)       Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.

7)       Dyrektor dopuszcza do realizacji zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

       Tworzy zestaw programów wychowania przedszkolnego do realizacji w danym roku szkolnym, który   zatwierdza Rada Pedagogiczna.

8)       Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych.

Decyduje o:

 

a)       przyjęciu dziecka do przedszkola,

b)       skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej w przypadkach określonych w § 16 pkt. 27

c)       uznaniu kwalifikacji pedagogicznych i merytorycznych nauczyciela tzn. ustala czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć,

d)       nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego.

 

9)       Dyrektor organizuje i kieruje procesem wychowawczo- dydaktycznym i  opiekuńczym stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz odpowiada za jego poziom;

a)       w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami;

b)       realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;

c)        przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej;

d)       wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczna,  niezgodnych z prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący  WOiW m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów  i organ prowadzący nadzór pedagogiczny KO;

e)       udziela informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola  Radzie Rodziców;

f)        dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, tworzy zestaw programów wychowania przedszkolnego;

g)       przekazuje uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji kuratorowi oświaty, organowi prowadzącemu placówkę;

h)       ustala z Radą Pedagogiczną przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

i)         zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi ubiegającemu się o awans zawodowy;

j)         zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli;

k)       ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu;

l)         opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli;

m)      we współpracy z innymi nauczycielami planuje, organizuje i przeprowadza diagnozę jakości pracy przedszkola;

n)        inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie  jakości pracy przedszkola oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

 • o)       gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich  pracy;

 

p)       ocenia pracę nauczycieli;

q)       opracowuje program poprawy efektywności kształcenia i wychowania w przypadku stwierdzenia przez KO niedostatecznych efektów;

r)        nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

s)       przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

t)         realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole;

u)        wyraża zgodę na podjęcie na terenie przedszkola działań przez instytucje i stowarzyszenia

v)        współdziała, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych;

w)       współdziała z jednostką samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania;

x)        odpowiada za kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych.

10)   Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy, dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:

 

a)       zatrudniania  i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

b)       przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

c)       występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;

d)        zapewniania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

e)        zapewnia wykonanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;

f)        organizuje prace w przedszkolu, opracowuje regulamin pracy związane z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela;

g)        opracowuje projekt arkusza organizacyjnego przedszkola;

h)        tworzy fundusz i opracowuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

i)         dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

j)         opracowuje projekt planu finansowego przedszkola, przedstawia projekt do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych;

k)       tworzy i zatwierdza roczny plan finansowy środków specjalnych;

l)         właściwie gospodaruje mieniem przedszkola;

m)      sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola;

n)       załatwia sprawy osobowe pracowników;

 • o)       organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkola;

p)       organizuje okresowe przeglądy techniczne obiektu oraz prac konserwacyjno- remontowe;

q)       zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;

r)        określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy;

s)       zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący, jeżeli temperatura w pomieszczeniach zajęć dzieci jest niższa niż 18ºC;

t)        współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w  placówce w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;

u)       czuwa nad prawidłowym przebiegiem współdziałania organów przedszkola poprzez umożliwienie systematycznych spotkań przedstawicieli tych organów, podanie do wiadomości stosownych uchwał oraz umożliwienie stałych kontaktów organów placówki nie naruszających ich autonomii

v)       wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

11)   Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

a)        w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu;

b)       przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;

c)       przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady na 7 dni wcześniej;

12)    Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu do kompetencji stanowiących Rady należy w szczególności: 

a)        przygotowanie projekt statutu lub jego zmian, uchwala go;

b)       udziela dyrektorowi upoważnienia do publikowania w drodze własnego obwieszczenia tekstu jednolitego statutu;

c)       uczestniczy w tworzeniu i zatwierdza roczny plan pracy przedszkola;

d)       podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w  placówce;

e)       podejmuje uchwałę upoważniającą dyrektora przedszkola do skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola;

f)        ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

g)       opiniuje przyznanie nagrody przez kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;

h)       opiniuje organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

i)         opiniuje projekt planu finansowego przedszkola;

j)         opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

k)       wydaje opinię w sprawie kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

l)         opiniuje bez konkursowe powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola przez organ prowadzący;

m)      opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponad wymiarowych;

n)       wnioskuje do dyrektora o odwołanie kierownika gospodarczego;

 • o)       wnioskuje o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola;

p)       Rada Pedagogiczna wybiera 1 przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora;

q)       Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego;

r)        zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady przedszkola, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady;

s)       w zebraniach członków Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgoda lub na wniosek Rady Pedagogicznej;

t)        uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków;

u)       zebrania Rady są protokołowane;

v)       nauczycieli zobowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

w)      Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

 

13)   Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola:

 

a)       stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola;

b)       w skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału;

c)       w wyborach , o których mowa w ust. 12.2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic w roku szkolnym.

d)       Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów Rady Rodziców oraz przedstawicieli Rad oddziałowych.

e)       Rada Rodziców może porozumiewać się z Radami Rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalić zakres współpracy.

f)        Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

g)       Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

-       w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania i wychowania; 

-       opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola;

-       opiniuje program wychowawczo-dydaktyczny przedszkola;

-       opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego;

-       wydaje opinie w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych;

-       może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela,

 

h)        Współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę, przedszkole;

i)         Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokojenia potrzeb dzieci

j)         W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców;

k)       Zebrania Rady Rodziców są protokołowane;

l)         W  posiedzeniach Rady mogą brać udział inne osoby zaproszone  z głosem doradczym;

m)      Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu  z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

n)       W przypadku powstania sporu między Radą Pedagogiczna a Radą Rodziców  organem rozstrzygającym jest dyrektor przedszkola;

-      od rozstrzygnięcia dyrektora każda ze stron może się odwołać do organu prowadzącego;

-      spór między dyrektorem a Radą Pedagogiczną lub Radą Rodziców rozstrzyga organ prowadzący w uzgodnieniu z organem nadzorującym..

  w zajęciach dodatkowych.

 

14)   Między organami przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów:

 

a)       Dyrektor a Rada Pedagogiczna:

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwienia sporów w toku:

-     indywidualnych rozmów;

-     nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej  w ciągu 5-dni od złożenia wniosku;

-    nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub Rady Pedagogicznej z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku;

 

W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do:

-     w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

-     w zakresie spraw finansowo-administracyjnych do organu prowadzącego.

 

b)       Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców (rodzice).

 

Dyrektor-Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców (rodzice) powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku:

 

-      indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami;

-     indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami z udziałem dyrektora;

-     indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami;

-     zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 14 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola;

-     zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 30 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola;

 

15)    W Przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.

16)    Podjęcie działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora Przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu opinii Rady Rodziców.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 4

1)       Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada 125 miejsc dla dzieci:

a)       sale do zajęć dla poszczególnych grup /I, II, III, IV, V/ bez sali rekreacyjnej;

b)       pomieszczenia administracyjno- gospodarcze;

c)       kuchnię;

d)       szatnię dla dzieci;

e)       pomieszczenie z przeznaczeniem na gabinet lekarski zostało przekształcone na  pokój zajęć logopedycznych wymiennie z prowadzeniem zajęć jęz. angielskiego;

2)       Liczbę personelu pracującego w placówce określa arkusz organizacyjny zatwierdzany przez organ nadzoru prowadzącego placówkę .

3)       Dzieci mają możliwość codziennego nowoczesnego, bezpiecznego ogrodu przedszkolnego spełniającego wszelkie europejskie normy bezpieczeństwa.

4)       Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

5)       Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie sal i terenu ogrodu w sprzęt i pomoce.

6)       Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

7)       Organizowanie wycieczek, spacerów i innych form rekreacji reguluje regulamin wycieczek (załącznik nr 1).

 

§ 5

1)       Podstawową jednostką organizacyjna przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2)       Z uwagi na większą liczbę dzieci w danych rocznikach, dopuszcza się łączenie dzieci w grupach 3-4 latki, 4-5 latki; w przypadku łączenia do grupy dzieci 3 letnich mogą być dołączone młodsze 4 latki te urodzone w drugiej połowie roku , w przypadku dzieci 4-5 letnich dzieci 4 letnie urodzone w pierwszych miesiącach roku.

3)       Liczba dzieci w oddziale nie  może przekraczać 25.

4)       W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole liczba dzieci w oddziale może być niższa.

 

§ 6

1)       Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz innych programów zatwierdzonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów;

2)       Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3)       Czas trwania obowiązkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych  oraz zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a)       z dziećmi w wieku 3-4 lat  około 15 minut

b)       z dziećmi w wieku 5-6 lat  około 30 minut

4)       Sposób dokumentowania zajęć określa aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji .

5)       Na terenie przedszkola mogą być organizowane dodatkowe zajęcia odpłatne. Ich rodzaj ustala dyrektor   na życzenie  i w uzgodnieniu z Radą Rodziców po określeniu potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.

6)       Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalone są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców;

7)       W indywidualnych przypadkach (m.in. trudna sytuacja finansowa rodziców itp.) istnieje możliwość korzystania z zajęć dodatkowych przez dziecko bezpłatnie.

8)       Sposób dokumentowania  zajęć dodatkowych określają odrębne przepisy.

9)        Nauczyciel, instruktor prowadzący zajęcia dodatkowe  powinien posiadać  odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć dodatkowych  zgodne z aktualnym  rozporządzeniem w sprawie szczególnych kwalifikacji…

 

§ 7

1)       Przedszkole Nr 274 jest placówką  złożoną z pięciu oddziałów.

 

§ 8

 

1)       Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.

2)       W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

a)       czas pracy poszczególnych oddziałów;

b)       liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

c)       ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

d)       czas realizacji podstawy programowej w danym roku.

 

§9

1)       Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

2)       Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci.

 

7.00-7.30  – czynności organizacyjne / schodzenie się dzieci , przygotowanie do zajęć,

7.30-8.00  – zabawy dowolne w kącikach tematycznych,

8.00-8.30  – zajęcia organizowane przez nauczyciela/zajęcia indywidualne, zespołowe lub z całą grupą/,

8.30-8.40  – przygotowanie do śniadania zabiegi higieniczne,

8.40-9.00  – śniadanie,

9.00-10.00    – zajęcia dydaktyczne i zabawy kierowane przez nauczyciela,

10.00-10.30 -  pobyt na powietrzu, zabawy ruchowe, badawcze w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje, prace użytkowe,

11.30-12.00  – powrót z ogrodu, przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne,

12.00-12.30  – obiad,

12.30- 13.00  – odpoczynek w grupach starszych,

12.30- 14.00  – leżakowanie w grupach młodszych,

13.00-15.30  – zajęcia dodatkowe / w różnych grupach wiekowych/,

13.00-13.30-  zajęcia organizowane przez nauczyciela w grupach starszych / indywidualne, zespołowe grupowe/,

14.00-14.30 – zajęcia organizowane przez nauczyciela w grupach młodszych / indywidualne, zespołowe

                        z całą grupą/,

14.30-14.40 – przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne,

14.40-15.00 – podwieczorek,

15.00-16.00 – zabawy dowolne w kącikach tematycznych,

16.00-17.00 – pobyt na terenie ogrodu przedszkolnego, zabawy ruchowe, gry, prace użytkowe, rozchodzenie się dzieci.

 

§10

 

1)       Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i na wniosek dyrektora placówki;

2)       W okresach przed i po świątecznych przy małej ilości dzieci dopuszcza się pracę przedszkola w formie dyżuru. Tworzy się grupy zbliżone wiekowo.  Praca prowadzona na poziomie umiejętności i możliwości dzieci.

3)       W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, epidemia grypy inne) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dwunastu w każdej z nich z zachowaniem zasady wiekowej.

4)       Statut przedszkola określa:

a)        Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dziennie od 7.00-17.00;

b)       Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00- 13.00;

c)       Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00;

d)       Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 8.30

5)       Przedszkole jest nieczynne:

a)       w soboty i niedziele, z wyjątkiem dni, w których organizowane są imprezy środowiskowe i integracyjne;

b)       we wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy;

c)        podczas letniej przerwy wakacyjnej z wyjątkiem pełnienia dyżuru, zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego;

d)       o zamknięciu przedszkola w jakikolwiek inny dzień uzgodniony z organem prowadzącym rodzice zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej.

6)       Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i za korzystanie z wyżywienia przez chętnych pracowników:

a)       odpłatność za przedszkole obejmuje:

a)       czesne

b)       żywienie dzieci

c)       opłaty za udział w zajęciach dodatkowych wybranych przez rodziców

d)       żywienie personelu, opłaty wnoszone indywidualnie przez osoby korzystające z posiłków

7)       Odpłatność za czesne podaje Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

 

a)       wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola z kierownikiem  gospodarczym, zachowując właściwe normy żywieniowe;

b)       opłaty wnoszone są z góry w dniach wyznaczonych przez  kierownika gospodarczego- terminy zgodne z wytycznymi Rady m. st. Warszawy. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest wydruk komputerowy wpłaty;

c)       nie wnoszenie opłaty stałej przez rodziców regulują odrębne przepisy, ustalone przez m. st. Warszawy;

d)       rodzic starając się o zwolnienie z niepobierania opłaty stałej składa do dyrektora wniosek z załącznikami o dochodach ze wszystkich źródeł pracy, wyliczając dochód na jednego członka rodziny;

e)       rodzic starający się o niepłacenie opłaty stałej lub płacący 50% tej opłaty powiadamiany jest na piśmie przez dyrektora przedszkola o ewentualnych ulgach w opłacie opłaty stałej;

f)        czesne wnoszone przez rodziców obowiązuje również w czasie nieobecności dziecka w przedszkolu;

g)       w przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność.

ROZDZIAŁ V

RODZICE

1)       Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 

a)        przestrzeganie niniejszego statutu;

b)       zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

c)       respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;

d)       przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów, osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

e)       terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

f)        informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

g)       rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą  w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecka i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

2)       Rodzice maja prawo do:

a)       zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki i planów pracy w danym roku.

b)       uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

c)       uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

d)       wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

e)       Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa- Radę Rodziców.

3)       Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady rodziców.

4)       Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

5)       Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 

a)       zebrania grupowe

b)       konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą;

c)       zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci;

d)       kąciki informacyjne dla  rodziców, informacje z zakresu psychologii, pedagogiki wywieszane na tablicy w formie ulotek;

e)       zajęcia otwarte.

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

       Wszyscy pracownicy przedszkola muszą dbać o zdrowie, dobro i bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu.

W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych poszczególnych pracowników.

 1. 1.       Nauczyciel  zakres obowiązków 

nauczyciel   ma  obowiązek  tworzenia warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju;

a)rozpoznawania potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków;

b)       dokumentowania wyników obserwacji pedagogicznych (monitoring rozwoju dziecka);

c)       prowadzenie analizy gotowości szkolnej dziecka i na tej podstawie projektowanie zajęć wspomagających dla dzieci które takiej pomocy potrzebują;

d)       informowania rodziców o postępach dzieci;

e)       systematycznego planowania i realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych bezpośrednio z dziećmi uwzględniających potrzeby i ich zainteresowania ;

f)        realizowania zasad i czynności wynikających ze statutu przedszkola;

g)       udziału w posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej;

h)       aktywnego uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego;

i)        systematycznego pogłębiania wiedzy pedagogicznej;

j)        współdziałania z nauczycielem prowadzącym grupę;

k)      dokonywania ewaluacji pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej;

i poziomu wiedzy;

m)     podejmowania działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka i najbliższego środowiska;

n)       współdziałania ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej;

 • o)       prowadzenia dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami;

p)       wykonywania poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w placówce.

q)        przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.;

r)       terminowego wykonywania badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;

s)       dbania o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzegania zasad współżycia społecznego;

t)        przestrzegania tajemnicy służbowej.

u)       przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym  naukę.

 

Zakres uprawnień – nauczyciel ma prawo do:

a)         realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

b)         znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego;

c)         podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania;

d)         decydowania o doborze form i metod pracy;

e)         opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki;

f)          ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego;

g)         możliwości prawidłowego przebiegu stażu;

h)         do pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w podejmowaniu nowatorskich form pracy;

i)           znajomości systemu motywującego do pracy;

j)           publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą;

k)         uczestnictwa w organizacji mierzenia jakości pracy placówki;

l)           modyfikowania programu rozwoju placówki;

m)        promowania swoich działań w środowisku lokalnym;

n)         uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami placówki;

 • o)         uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami;

p)         dofinansowania doskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola;

q)         otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę;

r)          prawo do urlopu wypoczynkowego;

s)         uprawnień o charakterze socjalnym;

t)          uprawnień do nagród i wyróżnień;

u)         korzystania w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

Zakres odpowiedzialności – nauczyciel odpowiada za:

a)         życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne oraz za  harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci;

b)         dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie;

c)         niezgodne z obowiązującym regulaminem wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków.

d)         odpowiedzialność materialną za sprzęt i materiały w przydzielonych oddziałach.

 

Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.

2.   Pomoc nauczyciela

 

Zakres obowiązków pomoc nauczyciela ma obowiązek:

 

a)          wykonywania poleceń dyrektora przedszkola i kierownika administracyjno-gospodarczego;

b)         współpraca z nauczycielem przydzielonej grupy, nie udzielania informacji rodzicom na temat dzieci (jest to wyłącznie zadanie nauczycielek);

c)         spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci grupy najmłodszej;

d)         czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu;

e)         w miarę możliwości pomoc nauczycielkom pozostałych oddziałów na terenie placówki, a także podczas wycieczek;

f)          przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykonywanie go w sposób jak najbardziej efektywny;

g)         dbanie o mienie przedszkola;

h)         chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;

i)           dbanie o estetykę i kulturę miejsca pracy;

j)           przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

k)         przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych,

l)           terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;

m)        zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

n)         zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora;

 • o)         wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

 

Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.

 

3.   Kierownik gospodarczy

 

Zakres obowiązkówkierownik gospodarczy ma obowiązki:

związane z obiegiem pieniędzy:

 

a)         sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem;

b)         opisywanie rachunków;

c)         przechowywanie rachunków i gotówki w kasie;

d)         przekazywanie zaliczki pracownikom upoważnionym przez dyrektora do dokonywania zakupów, pokwitowanie przekazanej zaliczki i rozliczanie jej w ciągu 5 dni;

e)         dokonywanie wypłat na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez dyrektora i głównego księgowego;

f)          podejmowanie gotówki oraz dokonywanie wpłat na właściwe rachunki bankowe;

g)         sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowody stanowiące podstawę wpłaty.

związane z gospodarką materiałowo-magazynową:

a)         prowadzenie kartotek magazynowych, ksiąg inwentarzowych, ewidencji poza księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b)         uzgadnianie budżetu z dyrektorem i księgową, przestrzeganie ustalonego limitu pogotowia kasowego;

c)          uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola;

d)         prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej;

e)         zabezpieczenie magazynów przed zniszczeniami, pożarem, kradzieżami.

 

związane z działalnością organizacyjno-gospodarczą:

a)       sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń, i sprzętu, nadzór nad remontami budynków;

b)        kontrolowanie czystości wszystkich pomieszczeń i nadzór nad pracą pracowników obsługi;

c)        zaopatrywanie przedszkola w sprzęt, środki czystości, pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, odzież ochronną dla pracowników – zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;

d)       rejestrowanie zwolnień lekarskich pracowników;

e)        współdziałanie z dyrektorem, Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;

- gospodarczej i finansowej przedszkola.

związane z żywieniem dzieci i personelu:

 

a)          planowanie i układanie jadłospisów, sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem posiłków, dbanie o ich kaloryczność i zgodność z normami żywienia zbiorowego;

b)         planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich codziennie do dziennika żywieniowego;

c)         przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie, właściwe ich zabezpieczenie przed zniszczeniem;

d)         prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego i sporządzanie miesięcznych rozliczeń, codzienne wyliczanie raportu żywnościowego i przekazanie do sprawdzenia i podpisu dla dyrektora placówki;

e)         nadzór nad właściwym funkcjonowaniem kuchni;

f)          czuwanie nad wdrażaniem systemu HACCP;

g)         nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel kuchni.

inne obowiązki:

 

a)         chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;

b)         dbanie o estetykę i kulturę miejsca pracy;

c)         przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

d)         przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych;

e)         terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;

f)          zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

g)         zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora;

h)         wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.

4.   Kucharka

Kucharka podlega bezpośrednio dyrektorowi i kierownikowi gospodarczemu.

Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennej.

Kucharka (szef kuchni) obowiązana jest:

 

a)         uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywanie według nich posiłków;

b)         punktualne przygotowywanie zdrowych i higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, dbanie o najwyższą jakość i smak wydawanych posiłków;

c)         pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych, zabezpieczenie pobranych z magazynu produktów przed zepsuciem i dbanie o ich racjonalne zużycie;

d)         porcjowanie posiłków dla dzieci i personelu zgodnie z normami żywieniowymi;

e)         przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem;

f)          przestrzeganie zasad technologii i czystości oraz przepisów bhp, ppoż., higieniczno-sanitarnych;

g)         mycie naczyń i używanie i mycie sprzętu kuchennego z obowiązującą instrukcją;

h)         utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych, natychmiastowe zgłaszanie nieprawidłowości kierownikowi gospodarczemu;

i)           używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek) podczas wykonywania obowiązków;

j)           dbanie o czystości pomieszczeń kuchennych;

k)         pilnowanie, aby w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione;

l)           przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami instytucji sanitarnej;

m)        po zakończonej pracy – wyłączanie oświetlenia i urządzeń elektrycznych, zabezpieczenie okien przed otwarciem – w przydzielonym regionie;

n)         przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

 • o)         przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych;

p)         terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;

q)         zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

r)          przestrzeganie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny.

s)         zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora;

t)          wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.

 

5.    Pomoc kucharki

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio kierownikowi gospodarczemu i kucharce.

5.1Zakres obowiązków:

 

a)      wstępna obróbka wszelkich surowców do produkcji posiłków – mycie, obieranie, czyszczenie;

b)    rozdrabnianie surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn;

c)     pomoc w przygotowywaniu potraw zgodnie z wytycznymi kucharza i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi;

d)    pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

e)     dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich punktualnie o wyznaczonej godzinie;

f)      utrzymywanie czystości na stanowisku pracy, sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni, i in. pomieszczeń w wydzielonym regionie;

g)    przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy;

h)    mycie i wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego;

i)      doraźne zastępstwo kucharza w przypadku jego nieobecności;

j)      natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi usterek i wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia;

k)     realizowanie polecenia kucharza w zakresie gospodarki żywieniowej;

l)      dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce;

m)   używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek) podczas wykonywania obowiązków;

n)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

 • o)    przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych;

p)    terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;

q)    zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

r)      przestrzeganie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny;

s)     zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora;

t)      wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.

 

6.  Woźna oddziałowa

 

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola i kierownikowi gospodarczemu.

woźna współpracuje z nauczycielką przydzielonej grupy;

6.1  obowiązki woźnej w zakresie  sprzątania:

a)     utrzymywanie w porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach sprzętu zgodnie z wymaganiami higieny przedszkolnej;

b)    codzienne zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu na mokro ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, opróżnienia kosza z papierów;

c)     codzienne mycie umywalek, sedesów, brodzika wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących;

d)    wietrzenie sal (w czasie nieobecności dzieci) i innych pomieszczeń przydzielonych do sprzątania;

e)     zmywanie, pastowanie parkietu i czyszczenie wykładziny w miarę potrzeby;

f)      w okresie ferii letnich i wiosennych oprócz czynności codziennych – mycie okien na terenie placówki, mycie paneli ściennych, lamp oświetleniowych, pranie firanek, trzepanie dywanów;

g)    zabezpieczanie pomieszczeń, sprzętu, umeblowania z powierzonych sal i pomieszczeń w czasie przeprowadzania remontów;

h)    przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych;

i)      terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;

j)      zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

k)     przestrzeganie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny;

l)      zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora;

m)   wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 

6.2   obowiązki w zakresie organizacji posiłków:

a)     przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem (przykrywanie ściereczką);

b)     rozdawanie właściwych porcji dzieciom wg ilości podanej do kuchni;

c) estetyczne podawanie posiłków z uwzględnieniem noży, widelców;

d)   przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków;

e)     podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu);

f)      pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących;

g)    mycie naczyń po posiłkach;

h)    zmiana fartucha na biały i używanie opaski na włosy lub nakrycia głowy podczas podawania posiłków.

6.3  obowiązki w zakresie opieki nad dziećmi:

 

a)     współpraca z nauczycielem przydzielonej grupy, nie udzielania informacji rodzicom na temat dzieci (jest to wyłącznie zadanie nauczycielek);

b)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego, poszanowanie praw dziecka oraz zachowanie tajemnicy służbowej;

c)     pomoc nauczycielce w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy po zajęciach;

d)    uczestniczenie w spacerach i wycieczkach dla zapewnienia bezpieczeństwa;

e)     pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na powietrze;

f)      pomoc przy myciu rak i korzystaniu z toalety;

g)    sprzątanie i pomoc przy dzieciach we wszystkich sytuacjach tego wymagających;

6.4  obowiązki w zakresie przestrzegania BHP:

 

a)     odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości,

b)    oszczędne gospodarowanie nimi ;

c)     zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;

d)    używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania obowiązków;

e)     używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem;

f)      przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych;

g)    terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami.

6.5   obowiązki w zakresie gospodarki materiałowej:

a)     kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania;

b)    umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym;

c)     zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu;

d)    dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta;

e)     odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.

6.6  inne obowiązki:

a)       przestrzeganie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny;

b)    zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora;

c)     wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.

 

7.  Dozorca

 

Stanowisko pracy podlega dyrektorowi przedszkola i kierownikowi gospodarczemu.

Dozorca pracuje w systemie zmianowym wg ustalonego grafiku.

 

7.1     Dozorca obowiązany jest:

 

a)     utrzymanie czystości i porządku wokół przedszkola i na jego posesji: koszenie trawy, przycinanie żywopłotu, zgrabianie liści, w okresie zimowym odśnieżanie dojść do przedszkola i przyległych chodników, oczyszczanie śniegu i lodu ze schodów oraz terenu zabaw dzieci;

b)    utrzymanie porządku w pomieszczeniach: szatnia, pomieszczenia piwniczne;

c)     wykonywanie prac konserwacyjnych i malarskich;

d)    używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem;

e)     zabezpieczenie placówki: monitoring;

f)      pełnienie dyżurów w szatni;

g)    dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby  na szkody materialne lub moralne;

h)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

i)      przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych;

j)      terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;

k)     zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

l)      przestrzeganie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny;

m)   zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora;

n)    wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.

8.   Nauczyciel umuzykalnienia

 

8.1    Zakres obowiązków  nauczyciela umuzykalnienia.

Nauczyciel umuzykalnienia obowiązany jest do:

a)       zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieci powierzonych mu na czas prowadzonych zajęć;

b)       zgłaszania do dyrektora przedszkola lub wychowawcy grupy wszelkich niepokojących sygnałów związanych ze zdrowiem dziecka;

c)       przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów organizacyjnych i porządkowych obowiązujących w placówce;

d)       wykazywanie dbałości o mienie przedszkolne;

e)       przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

f)        przestrzeganie czasu pracy ustalonego z dyrektorem przedszkola;

g)       prowadzenia dziennika zajęć dodatkowych;

h)       prowadzenie zajęć w oparciu o program „Muzyka Mojego dziecka” wzbogacony o własne propozycje autorskie z uwzględnieniem działań dydaktyczno-wychowawczych realizowanych przez przedszkole

i)         przygotowanie dzieci do udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych przez przedszkole;

j)         doskonalenie form i metod pracy do możliwości danej grupy wiekowej;

k)       rozwijania umiejętności dzieci w zakresie: śpiewu, gry na instrumentach, tańca i zabaw przy muzyce;

l)         motywowania dzieci w podejmowaniu prób tworzenia własnej twórczości muzycznej;

m)      rozwijania wrażliwości muzycznej dzieci;

n)       prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający dzieciom czerpanie radości z kontaktu z muzyką.

 • o)       ponadto nauczyciel zobowiązany jest do punktualności, kultury osobistej i schludnego wyglądu.

 

  9. Instruktor gimnastyki korekcyjnej

Zakres obowiązków instruktora gimnastyki korekcyjnej prowadzącej zajęcia z dziećmi

w Przedszkolu Nr 274.

9.1   Instruktor gimnastyki korekcyjnej obowiązany jest do:

 

a)     udzielania informacji rodzicom, opiekunom oraz dyrekcji przedszkola o realizacji zajęć;

b)    przeprowadzenia zajęć otwartych dla rodziców;

c)     do doboru form i metod pracy do wieku i aktualnego poziomu sprawności oraz potrzeb indywidualnych dzieci;

d)    indywidualizowania pracy z dziećmi z uwzględnieniem rodzaju i stopnia zaburzeń statyki ciała;

e)     motywowania dzieci do czynnego udziału w procesie kształtowania nawyku prawidłowej postawy; (reedukacja posturalna) zależnie od świadomości i prawności psychomotorycznej;

f)      prowadzenia dziennika zajęć dodatkowych;

g)    ponadto instruktor obowiązany jest do punktualności, kultury osobistej, schludnego wyglądu oraz stroju sportowego na zajęcia.

10.   Lektor języka angielskiego

 

Nr 274.

10.1  Lektor języka angielskiego obowiązany jest do:

 

a)     zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieci powierzonych mu na czas prowadzonych zajęć;

b)    zgłaszania do dyrektora przedszkola lub wychowawcy grupy wszelkich niepokojących sygnałów związanych ze zdrowiem dziecka;

c)     przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz przepisów organizacyjnych i porządkowych obowiązujących w przedszkolu;

d)    wykazaniu dbałości o mienie przedszkolne;

e)     przestrzegania współżycia społecznego;

f)      przestrzegania czasu pracy ustalonego przez dyrektora;

g)    prowadzenia dziennika zajęć dodatkowych;

h)    prowadzenia zajęć zgodnie z programem uzgodnionym z placówką oświatową Moje Dziecko;

i)      prowadzenia kącika języka angielskiego (informacje dla rodziców o realizacji programu);

j)      przeprowadzenia zajęć otwartych dla rodziców;

k)     przygotowania dzieci do udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych przez przedszkole w uzgodnieniu z dyrekcja placówki;

l)      przygotowania dzieci do udziału w Festiwalu Języka Angielskiego organizowanego przez placówkę oświatową Moje Dziecko;

m)   dostosowania form i metod pracy do możliwości danej grupy wiekowej;

n)    indywidualizowania pracy z dziećmi zarówno zdolnymi jak i również posiadającymi określone trudności;

 • o)    udziału w odprawach metodycznych organizowanych przez placówkę Moje Dziecko;

p)    prowadzenia zajęć zgodnie z wymogami placówki oświatowej Moje Dziecko zawartymi w jej materiałach szkoleniowych;

q)    prowadzenia zajęć przy wykorzystaniu materiałów dydaktycznych otrzymanych w placówce oświatowej moje dziecko (książki, kasety, flafcards itp.) oraz używania materiałów własnych (ilustracje, rekwizyty, maki itp.)

r)      ponadto lektor obowiązany jest do punktualności, kultury osobistej i schludnego wyglądu.

 

11.  Instruktor tańców

Zakres obowiązków instruktora tańców prowadzącego zajęcia w Przedszkolu Nr 274

11.1  Instruktor tańców zobowiązany jest do:

 

a)     zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieci powierzonych mu na czas prowadzonych zajęć;

b)    zgłaszania do dyrektora przedszkola lub wychowawcy grupy wszelkich niepokojących sygnałów związanych ze zdrowiem dziecka;

c)     przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz przepisów organizacyjnych i porządkowych obowiązujących w przedszkolu;

d)    wykazaniu dbałości o mienie przedszkolne;

e)     przestrzegania współżycia społecznego;

f)      przestrzegania czasu pracy ustalonego przez dyrektora;

g)    prowadzenia dziennika zajęć dodatkowych;

h)    prowadzenia zajęć zgodnie z programem uzgodnionym z placówką oświatową Moje Dziecko;

i)      przeprowadzenia zajęć otwartych dla rodziców;

j)      przygotowania dzieci do udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych przez przedszkole w uzgodnieniu z dyrekcja placówki;

k)      ponadto instruktor obowiązany jest do punktualności, kultury osobistej, schludnego wyglądu oraz stroju sportowego na zajęcia

 

§12

 

Dyrektor przedszkola może utworzyć stanowisko wicedyrektora, gdy arkusz organizacji przedszkola będzie przewidywał pracę co najmniej dwóch oddziałów dłużej niż 10 godzin dziennie, bądź w innych przypadkach za zgodą organu prowadzącego.

§13

1)       Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

2)       W uzasadnionych przypadkach np. długotrwałej choroby nauczyciela, lub innych nieoczekiwanych, losowych zdarzeń dyrektor o sprawną organizację procesu wychowawczo- dydaktycznego i organizację może zatrudnić nauczyciela na czas długotrwałej nieobecności.

3)       Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest , aby nauczyciel (nauczyciele) prowadził oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

§14

 

W przedszkolu ogólnodostępnym, do którego uczęszczają dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

 

§15

 

 Szczegółowy zakres zadań nauczycieli :

i nauczania dzieci należy:

a)     Otaczania indywidualną opieką  każdego wychowanka i współdziałanie z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci uwzględniając prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w celu:

 

b)    rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka :

diagnoza pedagogiczna w naszej placówce dotyczy:

 

c)     potrzeb opiekuńczych wynikających z działalności rodziny

 

-    sytuacja materialna rodziny;

-    zapewnienie opieki przez rodzinę/ rodzina w rozkładzie, brak troski o dziecko, przemoc w rodzinie, zespól dziecka krzywdzonego;

-    trudności wychowawcze wynikające z błędów wychowawczych w rodzinie, utrudniające prawidłowe kontakty w domu i środowisku przedszkolnym/ postawy rodzicielskie, system kar i nagród, brak ujednoliconych oddziaływań wychowawczych/;

d)     potrzeb opiekuńczych związanych z działalnością przedszkola

 

-     bezpieczeństwo osobiste;

-     adaptacja do nowych warunków;

-     indywidualność rozwojowa wychowanka

e)     potrzeb związanych z aktywnością dziecka w środowisku przedszkolnym

 

-     aktywność indywidualna ;

-     samodzielność w zabawie;

-     opieka nad dzieckiem;

-     kontakty społeczne;

-     rozwój poznawczy;

-     przestrzeganie praw i obowiązków

f)      potrzeb wynikających z właściwości funkcjonowania organizmu dziecka

 

-    defekty fizyczne;

-    upośledzenia – w tym narządów zmysłu wzrok, słuch;

-    nadpobudliwość;

-    stany zaburzeń rozwojowych;

-    fragmentaryczne deficyty rozwojowe w zakresie procesów poznawczych przy  poziomie rozwoju umysłowego  w granicach normy

2.   Dostosowanie ujednoliconych oddziaływań w oparciu o indywidualne możliwości dziecka:

dziecko

- nauczyciel → obserwacja, wywiad, diagnoza z uwzględnieniem opinii specjalistów

wspieranie rozwoju

nauczyciel              ↔                   rodzice                 ↔                       specjaliści

↓                                                        ↓                                                                  ↓

programy własne                pedagogizacja

-  innowacje pedagogiczne                ↓                                        – poradnia   psychologiczna

-  metody aktywizujące         – konsultacje pedagogiczne           – logopeda

-  techniki                              – pogadanki ze specjalistami          – psycholog środowiskowy

-  narzędzia                            – zebrania grupowe

-  arkusze obserwacji            -  zajęcia w  grupach

-  kontakty indywidualne

-  diagnozowanie umiejętności dzieci

2.1      ustalenia form pracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

        wspieranie rozwoju dziecka w naszym przedszkolu obejmuje:

diagnozę

(a)   narzędzia wypracowane przez nauczycielki ,

(b)  arkusze obserwacji zachowań,

(c)   karty rozwoju dziecka, karty rozwoju mowy,

(d)  dostępne metody badania i poznania rozwoju dziecka: obserwacje pedagogiczną, rozmowy, wywiad środowiskowy, testy badania poziomu dojrzałości szkolnej, analizę wytworów dziecka,

profilaktyka

a) program wczesnej profilaktyki mowy;

b)       relaksacja;

c)       indywidualne i zespołowe ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne

 

wyrównywanie zaburzeń

(a)   program postępowania terapeutycznego dla dziecka z problemami edukacyjnymi,

(b)  program polegający na wyrabianiu u dzieci w grupach młodszych gotowości do podjęcia nauki z wykorzystaniem metody dobrego startu

(c)   program wspomagania rozwoju społeczno- emocjonalnego „ Przedszkolaki Krok Drugi”

b)     praca z dzieckiem zdolnym

(a)   program „Cała Polska czyta dzieciom”

(b)  innowacja przyrodniczo-ekologiczna,

(c)   program wczesnej nauki czytania

d)       włączanie rodziców w działalność przedszkola.

e)       Informowanie rodziców o postępach dziecka zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Pedagogiczną lub w formie zaproponowanej przez rodzica.

 

2.2    Zasady przepływu informacji:

 

a)      zebrania grupowe organizacyjne co najmniej 2 razy w roku;

b)     konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą na życzenie rodzica;

c)     dzień otwarty  raz w miesiącu uzgodniony na pierwszym spotkaniu organizacyjnym z rodzicami;

d)     zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci ;

e)     kąciki informacyjne dla  rodziców w szatni przedszkolnej – informacje z zakresu psychologii, pedagogiki wywieszane na tablicy w formie ulotek;

f)      zajęcia otwarte, integracyjne dla dzieci i rodziców ustalone przez nauczycielki z rodzicami na potkaniu organizacyjnym;

g)     harmonogram całorocznych spotkań opracowuje nauczyciel w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka na pierwszym spotkaniu z rodzicami w roku szkolnym.

2.3    Opracowanie we współpracy z rodzicami rocznego planu współdziałania w oddziale w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju  wychowankom, prowadzenia pedagogizacji rodziców, udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, a tym samym podnoszenia poziomu placówki.

2.4    Umożliwienie rodzicom korzystania z ich praw do:

a)     znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i rocznego programu pracy przedszkola, z którym są zapoznawani na pierwszym w roku szkolnym spotkaniu organizowanym przez dyrektora

b)     znajomości tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale, z którymi są zapoznawani poprzez gazetki, zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne wieszane na tablicy ogłoszeń w szatni oraz na zebraniach i spotkaniach w grupach;

c)     decydowania o kierunku wychowania dziecka w tym również religijnego;

d)     uzyskiwania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez obserwowanie własnego dziecka w zajęciach otwartych organizowanych przez nauczycieli, uzyskiwania od nauczyciela w kontaktach indywidualnych informacji z prowadzonych obserwacji dzieci  oraz zapoznania się z kartami pracy dziecka i teczką jego prac plastycznych.

 1. 3.     Do zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość należy:

 

e)     aktywny udział w opracowaniu  rocznego programu pracy wychowawczo- dydaktycznej;

z uwzględnieniem warunków, potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków;

z koleżankami współpracującymi w grupie;

h)    uczestniczenie w ewaluacji wewnętrznej przedszkola poprzez monitorowanie, konstruowanie narzędzi badawczych i dokonywanie ewaluacji pracy w celu podnoszenia jakości;

i)      wybór programu wychowania przedszkolnego;

j)      prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej:

-    dziennika zajęć;

-    kart obserwacji pedagogicznej zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną;

-    kart diagnozy  gotowości szkolnej dzieci 5 letnich- nauczycielki pracujące z taka grupą wiekową;

-    miesięcznych planów pracy z dziećmi;

-    zeszytów współpracy – konsultacji z rodzicami;

-    zeszytów pracy indywidualnej stymulującej, rozwijającej, korygującej rozwój dzieci zdolnych oraz tych, które wymagają wsparcia;

-    plany współpracy z  rodzicami;

-    protokolarzy spotkań, zebrań z rodzicami.

 1. 4.     Ciągłe samokształcenie i doskonalenie przez:

a)     udział w konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych oraz  problemowych,

b)    udział  w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie wykładów, seminariów, zajęć o charakterze warsztatowym, kursów doskonalących organizowanych przez instytucje do tego uprawnione,

c)     czytanie na bieżąco literatury wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym,

d)    wymianę doświadczeń zawodowych  z innymi nauczycielami, prowadzenie zajęć koleżeńskich,

e)     wspólne rozwiązywanie problemów występujących w przedszkolu.

  i wyniki, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, a zatem:

 

a)     wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacanej o zasób własnych doświadczeń;

b)    kierowanie się  w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dobrem dzieci, troska o ich zdrowie, a także szanowanie godności osobistej wychowanka;

c)     kierowanie działalnością dziecka przez:

-     organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych,

-     dostarczanie treści,

-     stosowanie różnorodnych form i metod pracy z dzieckiem

f)        podejmowanie działań wychowawczo- dydaktycznych opierających się na:

-      stawianiu diagnozy pedagogicznej opartej na obserwacji rzeczywistych zachowań dziecka,

-      przekładaniu zadań programowych na sytuacje wychowawczo-edukacyjne dla poszczególnych dzieci z  uwzględnieniem przy tym ich rzeczywistych potrzeb,

-     kontroli opartej na obserwacji procesu wychowawczo-dydaktycznego i porównaniu wyników ze stanem wyjściowym;

g)       dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów, pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zgodnie z przepisami prawa i regulaminami wewnętrznymi;

h)       tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań  przez:

-     wzbogacanie swego i dzieci warsztatu pracy,

-     szanowanie indywidualności dzieci,

-     wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie pomysłów wzmacniających aktywność dziecka oraz jego zainteresowań.

6)       Do zadań nauczyciela należy również prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie.

 

a)       Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej ma na celu:

-      rozpoznanie i zabezpieczanie potrzeb rozwojowych dzieci,

-      prowadzenie bieżącej diagnostyki,

-      wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym  pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem.

b)       Nauczyciel zobowiązany jest do dokumentowania prowadzonych obserwacji pedagogicznych;

-    wybór arkuszy obserwacji dla poszczególnych grup wiekowych zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej na radzie sierpniowej przed rozpoczęciem  każdego roku szkolnego;

-     zapis obserwacji i pracy indywidualnej z dzieckiem musi zawierać datę wpisu i podpis osoby dokonującej wpisu.

c)       Do zadań nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną należy udział w omówieniach pracy z logopeda i nauczycielami gimnastyki korekcyjnej, nauczycielem rytmiki, języka angielskiego.

d)       Do zadań nauczyciela należy także planowanie własnego rozwoju zawodowego oraz branie czynnego udziału w pracach Rady i realizowanie jej uchwał.

e)       Nauczyciele pracujący z dziećmi 5 letnimi dokonują diagnozy przedszkolnej dojrzałości szkolnej.

Informacje o rozwoju dziecka w formie opisowej  nauczyciele  przekazują 2 razy w roku rodzicom (listopad, maj). W zależności od  potrzeb nauczyciel, również opracowuje program pracy indywidualnej dla dziecka.

 

7.   Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

a)     współdziałanie rodziców i nauczycieli ma  na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki.

b)    przedszkole jest dla rodziców terenem przyjaznym, otwartym, gdzie własne kompetencje zawodowe czy wynikające z indywidualnej pasji i zainteresowań umiejętności rodziców mogą być wykorzystane przy planowaniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

c)     spotkania organizacyjne ze wszystkimi rodzicami dzieci organizowane są w miarę bieżących potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa  razy w roku szkolnym,

d)    stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są przez nauczycieli

e)     jeden raz w miesiącu, zgodnie z planem współpracy z rodzicami opracowanym przez nauczycieli danego oddziału przyjętym na dany rok szkolny w uzgodnieniu z rodzicami,

f)      rodzice mają możliwość przekazywania informacji o dziecku w godzinach otwarcia przedszkola w sposób bezpośredni lub telefonicznie oraz podczas spotkań z nauczycielami,

 1. 8.     Przedszkole proponuje rodzicom następujące formy współpracy :

a)      konsultacje w miarę bieżących potrzeb,

 

b)    zebrania grupowe organizacyjne  co najmniej 2 razy w roku

c)     dni otwarte z rodzicami raz w miesiącu – uzgodnione na spotkaniu organizacyjnym

d)    pomoc w organizacji wycieczek i sprawowaniu opieki nad dziećmi,

e)     pomoc w organizacji imprez przedszkolnych oraz udział w nich,

f)      zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców,

g)    gazetkę przedszkolną,

h)    wspólne seminaria, warsztaty, pogadanki tematyczne dotyczące zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych,

i)      podejmowanie wspólnie z nauczycielami działań mających na celu wzbogacanie i doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne,

j)      stosowanie różnorodnych narzędzi badawczych (np. ankiety) w celu zdobywania informacji zwrotnych o jakości pracy przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§16

 

Statut określa prawa i obowiązki dzieci:

 

1)       Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat, z zastrzeżeniem ust.2.

2)       Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3)       Zgodnie z D.U. Nr 66 poz. 606 z 2004r. do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2.5 roku.

4)       Dzieci 5 letnie maja prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

5)       Od 1.09.2011roku dzieci 5 letnie maja obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

6)       Zasady i kryteria  przyjęć dziecka do przedszkola określa corocznie Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

 

7)       Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

8)       Dzieci których rodzice ubiegają się o przyjęcie ich po raz pierwszy do przedszkoli samorządowych  są zapisywane przy wsparciu systemu elektronicznego administrowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

9)       Elektroniczny system ewidencji podań  dostępny jest w Internecie w terminach ustalonych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Informacje o terminach rekrutacji są dostępne w przedszkolu oraz na stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy.

10)    Rodzice dzieci 3,4,5,-letnich, które już uczęszczają do przedszkola, składają w nim w terminach ustalonych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy pisemne potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej.

11)    Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby wybranych przez siebie przedszkoli. Ich listę układają według swoich preferencji. Przedszkole umieszczone na niej najwyżej jest przedszkolem tzw. pierwszego wyboru.

12)    Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą pobrać formularz zgłoszeniowy w dowolnym przedszkolu, wypełnić go odręcznie i złożyć – po podpisaniu – w przedszkolu pierwszego wyboru, tzn. tym, które jest wpisane jako pierwsze na liście preferencji. Informacje zawarte w wypełnionym formularzu wprowadzi do systemu dyrektor tego przedszkola.

13)    Zgodność informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym potwierdzają rodzice podpisem na formularzu zgłoszenia.

14)    Dyrektorzy przedszkoli odpowiadają za sprawdzenie danych wpisanych przez rodziców do formularza.

15)    Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor. Odwołania od decyzji dyrektora rozpatruje burmistrz dzielnicy za pośrednictwem dyrektora przedszkola.

16)    Elektroniczny system ewidencji podań do przedszkola gwarantuje stosowanie jednolitych zasad zapisów i kryteriów przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola.

17)    Przy zapisach nie obowiązuje rejonizacja.

18)    Ewidencja podań o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest w podziale na grupy wiekowe trzy-, cztero- i pięciolatków, wskazane przez dyrektora w ofercie przedszkola.

19)    Przedszkola mogą tworzyć oddziały mieszane np. cztero-  pięciolatków, trzy- czterolatków. Liczba wolnych miejsc do rekrutacji w poszczególnych grupach wiekowych jest uzależniona od możliwości organizacyjnych.

20)    Zarejestrowane w systemie elektronicznym podania zostaną automatycznie uszeregowane zgodnie z jednolitymi kryteriami kwalifikacyjnymi.

21)    Uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez rodziców.

22)    Każdemu z kryteriów przypisano kod liczbowy o wartości tak dobranej, aby była ona zawsze większa od sumy kodów liczbowych dowolnej kombinacji kryteriów niżej na liście umieszczonych.

23)    Opis kryterium.

 

a)    Kryteria podstawowe:

-      Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;

-     Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień  niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji;

-     Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

b)       Kryteria lokalne:

 

-     Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową potwierdzoną zaświadczeniem lekarza specjalisty – dotyczy przedszkoli przygotowujących żywienie dzieci w oparciu o indywidualne;

c)       Kryteria dodatkowe:

 

-    Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują w trybie dziennym;

-    Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w przedszkolu pierwszego wyboru;

-    Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dzieci wychowujące się w rodzinach objętych nadzorem kuratorskim;

-    Dziecko, które ma rodzeństwo z orzeczonym średnim lub znacznym stopniem niepełnosprawności;

-    Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie po raz pierwszy o przyjęcie do tego samego przedszkola;

-    Dziecko posiadające dwoje i więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia;

-    Dziecko, którego tylko jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje.

 

24)    W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie dzieci w każdym czasie roku szkolnego.

25)    Dziecko przebywające w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności :

a)      właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)    szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c)     ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d)    poszanowania jego godności osobistej,

e)     poszanowania własności,

f)      opieki i ochrony

g)    partnerskiej rozmowy na każdy temat,

h)    akceptacji jego osoby,

i)      różnorodności doświadczeń,

j)      badania i eksperymentowania,

k)     komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia,

l)      spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi.

m)   fantazji i własnych światów,

n)    nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw,

 • o)    doświadczenia konsekwencji własnego zachowania,

 

p)    zdrowego żywienia,

q)    nauki regulowania własnych potrzeb,

r)      wypoczynku kiedy jest zmęczone.

26) Dziecko w przedszkolu obowiązane jest do:

 

a)     przestrzegania ogólno przedszkolnego kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego;

b)    stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej;

system nagród stosowanych wobec wychowanka

 

-   pochwała indywidualna dziecka,

-   pochwała na forum grupy,

-   pochwała w obecności rodziców dziecka,

-   odznaka wzorowego przedszkolaka,

-   otrzymanie przez dziecko dyplomu,

-   nagroda rzeczowa

system kar stosowanych wobec wychowanka

 

-   upomnienie ustne dziecka przez nauczyciela – rozmowa dziecka  z nauczycielem

     n.t. postępowania dziecka ,

-    odsunięcie dziecka od zabawy –  rozmowa dziecka  z nauczycielem nt. postępowania, zachowania,

27)    Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy  wychowanków w sytuacji gdy:

a)     dziecko jest nieobecne w przedszkolu przez okres 1 miesiąca bez usprawiedliwienia i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców (opiekunów),

b)    rodzic zalega z odpłatnością za przedszkole 1 okres płatności;

c)     braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną, a dziecko ( jego zachowanie, agresywne, nieadekwatne do istniejącej sytuacji ) zagraża bezpieczeństwu innych dzieci i sobie.

28)   Zachowanie procedury postępowania w dokonaniu skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola:

 

a)     Sporządzenie notatki, protokołu, zeznań świadków art. – powinny się tam znaleźć  wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały  skreślenia dziecka z listy wychowanków. Wychowawca, pedagog są z urzędu rzecznikiem wychowanka. Wychowawca ma obowiązek rzetelnie przedstawić uchybienia w postępowaniu dziecka, ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące /uwzględnia zachowanie/. Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania, czy prowadzone były z nim rozmowy ostrzegawcze, czy udzielono mu pomocy psychologicznej. Na zakończenie posiedzenia Rada podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy. Uchwała rady musi zapaść zgodnie z regulaminem Rady przy zachowaniu quorum.

b)    Stanowiący charakter uchwały o skreśleniu z listy wychowanków placówki obliguje dyrektora  przedszkola do rozliczenia się przed Radą ze sposobu jej wykonania;

c)     Na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego dyrektor powiadamia rodziców wychowanka na piśmie.

29)     Decyzja o skreśleniu powinna zawierać: 

 

a)     numer (w przedszkolu musi być prowadzony rejestr decyzji dyrektora), datę wydania, oznaczenie strony /wychowanka/;

b)    podstawę prawną – art.39, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1997r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996r. poz. 329 z póź. zmianami), właściwy punkt, paragraf czy art. Statutu oraz art. 103 k.p.a);

c)     treść decyzji – faktycznie za jaki czyn zostaje wychowanek skreślony , dowody w tej sprawie, prawne powołanie się na Statut przedszkola- dokładna treść zapisu w Statucie,

d)    tryb odwoławczy – rodzicowi dziecka przysługuje odwołanie się od decyzji dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji, za pośrednictwem dyrektora przedszkola w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji;

e)     decyzję odbierają i podpisują rodzice. Jeżeli nie ma możliwości sprowadzenia rodziców, pismo wysyła się pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru;

f)      Rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy łącznie z protokołami zeznań i protokołem z zebrania rady pedagogicznej w części dotyczącej ich dziecka (zgodnie z art. 73 § 1 i 2 k.p.a);

g)    Jeżeli rodzice dziecka wniosą odwołanie dyrektor przedszkola ma 7 dni na ustosunkowanie się do sprawy, ponownie ją analizuje. Może przychylić się do odwołania i zmienić swoją decyzję – czyni to również na piśmie w drodze decyzji i sprawa się na tym kończy. Jednak gdy podtrzymuje swoją decyzję, to po 7 dniach przesyła całą dokumentację do organu odwoławczego, który bada sprawę. Decyzja wydana przez ten organ jest ostateczna. Można ją jedynie zaskarżyć do NSA, który bada ją pod względem proceduralnym (nie merytorycznym);

h)    W trakcie całego postępowania odwoławczego wychowanek ma prawo uczęszczać do przedszkola do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a)

 

 

§ 17

 

1)       Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2)       Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1)       Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2)       Zmiany w Statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.

3)       Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a)     udostępnienie statutu zainteresowanym przez dyrektora placówki;

b)    zamieszczenie treści statutu na stronie internetowej przedszkola;

c)     wywieszenie Statutu w szatni przedszkolnej.

4)       Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

5)       Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

6)       Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

7)       Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem zostaną określone odrębnymi przepisami zatwierdzonymi przez organ prowadzący i nadzorujący placówkę.

  Zmiany do statutu wchodzą w życie  z dniem uchwalenia, zgodnie z uchwałą nr 12/2009r. Rady Pedagogicznej z dnia 09 października 2009r.

 

Tekst jednolity statutu wchodzi z życie po wprowadzeniu zmian zgodnie z uchwałą  nr 12/2009 z dnia 09 października 2009r.

 

Traci moc statut przedszkola uchwalony i podpisany przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców z września 2007r.

 

Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia 09 października 2009r.

 

Aneks nr 1 do Statutu Przedszkola Nr 274 

Zmiany do Statutu Przedszkola nr 274 zostały wprowadzone i ustanowione uchwałą nr……/2007 z dnia 26 września 2007r Rady Pedagogicznej i zaakceptowane przez Radę Rodziców uchwałą z dnia 27 września 2007r.

 

1.    Uaktualnienie aktów prawnych na podstawie , których działa Przedszkole Nr 274

       w Warszawie – wprowadzono następujące zmiany:

      

      Ustawa z 11 kwietnia 2007r.o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007r. Nr 80, poz.542 );

        Rozporządzenie MENiS z 27 lutego 2007r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2007 Nr 35 poz.222 ze zm.);

       Rozporządzenia MENiS z dnia 23 sierpnia 2007r.Nr 157, poz.1100 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

       Rozporządzenia MENiS z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2005r.Nr 61, poz.587);

       Rozporządzenia MENiS z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia ( Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 220);

       Rozporządzenia MEN z 15 grudnia 2006r. w sprawie szczególnych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz (Dz.U. z 2006r. Nr 235, poz.1703);

       Rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U.z 2002r. Nr 56, poz.506);

       Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów  szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz.232);

       Rozporządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001r.. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły, placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz.1516);

       Rozporządzenia MENiS z dnia 14 marca 2005r.. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań… (Dz.U. z 2005r. Nr 58, poz.504 ze zm.)

       Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz.69).

2.   Wprowadzono zmiany :

       Rozdział III

       Organy Przedszkola

 

1.1        w skład Rady Rodziców wchodzą ( po jednym) przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

1.2        w wyborach , o których mowa w ust. 10.2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.  szkolnym.

1.3        Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

1.4       Rada Rodziców może porozumiewać się z Radami Rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalić zakres współpracy.

1.5        Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

1.6        Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

            -   w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania i wychowania;  

                  -    opiniowanie projektu   planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola.

       3.    §  7 wprowadzono zmianę:

              Przedszkole Nr 274 jest placówką  pięciooddziałową.

       4.    §   10 wprowadzono zmianę :

         2.   w okresach przed i po świątecznych przy małej ilości dzieci dopuszcza się pracę          przedszkola w formie dyżuru.

4.3          nie wnoszenie opłaty stałej przez rodziców regulują odrębne przepisy, ustalone    przez  m. st. Warszawy;

4.4            rodzic starając się o zwolnienie z niepopierania opłaty stałej składa do dyrektora     wniosek z załącznikami o dochodach ze wszystkich źródeł pracy, wyliczając dochód na jednego członka rodziny;

-    przy dochodzie nieprzekraczajacym65% najniższego wynagrodzenia opłata stała nie jest pobierana;

-    przy dochodzie nie przekraczającym 75% najniższego wynagrodzenia od rodzica pobierana jest opłata w wysokości 50%;

-   rodzic starający się o niepłacenie opłaty stałej lub płacący 50% tej opłaty powiadamiany jest na piśmie przez dyrektora przedszkola o ewentualnych ulgach w opłacie opłaty stałej.

    5.    Wprowadzono zmiany:

 

           Rozdział VI

           Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

      Wszyscy pracownicy przedszkola muszą dbać o zdrowie, dobro i bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu

      2.   Nauczyciel:

   Nauczycielka przedszkola jest odpowiedzialna za życie, zdrowie

i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jej opieką.

Naczelną zasadą jej pracy jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności osobistej.

Nauczycielka odpowiada za realizację podstawy programowej, całokształt pracy w grupie, oraz za dzieci powierzone jej opiece.

 1. Nauczycielka wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, który dopuszcza do użytku szkolnego drodze decyzji administracyjnej minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 

 1. wybrany program wychowania przedszkolnego, o którym mowa w ust.2, nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej.

 

 1. Spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego Rada Pedagogiczna ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i po uwzględnieniu możliwości dzieci, zestaw programów wychowania przedszkolnego.

 

 1.  Do 31 marca dyrektor Przedszkola podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego, który będzie obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

 

          Nauczyciel ma prawo do kolejnych stopni awansu zawodowego.

     6.    §  15  szczegółowy zakres zadań nauczyciela – zmiany dotyczą pkt.:

       1.   aktywny udział w opracowaniu 5 letniego programu rozwoju przedszkola, rocznego   programu pracy wychowawczo- dydaktycznej,

 

         a)   roczny program pracy wychowawczo-dydaktycznej oparty jest na 5 letnim   programie  rozwoju przedszkola

     2.   uczestniczenie w badaniu pracy przedszkola poprzez monitorowanie, konstruowanie  narzędzi badawczych i dokonywanie ewaluacji pracy w celu podnoszenia jakości.

         3.   wybór programu wychowania przedszkolnego z rejestru programów MEN

Członkowie Rady Pedagogicznej                                                Dyrektor przedszkola