Statut przedszkola

 

STATUT PRZEDSZKOLA NR 274 w Warszawie ul. Bokserska 32

tekst ujednolicony

Przedszkole działa  na podstawie:

Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późn. zm.(Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 ze zm.); (Dz. U. z 2007r. Nr 80 poz.542 z 11 kwietnia 2007r.), (Dz. U. Nr 56, poz. 458 z dnia 19 marca 2009r.);

Ustawy z dnia  26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.Nr 97, poz.674 ze zm.);

Konwencja o Prawach Dziecka

Przyjęta na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.);

Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2009r.Nr 4, poz. 17) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

 

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2010 nr 156 poz. 1047);

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506);

 

Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników, cofania dopuszczenia oraz zalecanych środków dydaktycznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 89, poz. 730);

 

Rozporządzenia MEN z 7 października 2009r. w sprawie szczególnych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, (Dz. U. z 2013r.  poz.560);

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warun­ków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013r. poz.532);

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. nr 228, poz. 1489 i 1490);

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r. Nr 36, poz. 155 ze zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r., w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U z 2001r., Nr 135 poz. 1516);

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warun­ków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.);

Rozporządzenia MEN z dnia 20 lutego 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów  szkół do innych (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz.208);

Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2009r. Nr 135, poz.1130).

Aktu założycielskiego.

Niniejszego Statutu.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1)    Przedszkole nr 274, zwane dalej „Przedszkolem” jest placówką publiczną.

2)    Siedziba przedszkola znajduje się w Warszawie przy ul. Bokserskiej 32.

3)    W Przedszkolu  nr 274  obowiązującym językiem jest język polski.

4)    Przedszkole nr 274  nie jest przedszkolem specjalnym.

5)    Przedszkole nr 274  jest samodzielną jednostką budżetową.

6)    Przedszkole nr 274 nie wchodzi w skład zespołu szkół.

7)    Przedszkole używać będzie nazwy:

Przedszkole nr 274

ul. Bokserska 32

02-682 Warszawa

tel. / fax. (22) 843-46-52

e-mail: przedszkole274@wp.pl

www.przedszkole274.edu.pl

8)    Przedszkole używać będzie logo:

 

 

9)    Organem prowadzącym jest :

Miasto Stołeczne Warszawy

10)   Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32

11)  Statut Przedszkola szczegółowo określa zasady współdziałania poszczególnych organów, tak, aby przede wszystkim:

1.  Gwarantowały każdemu z nich swobodę działania i podejmowania decyzji w ramach swoich   kompetencji określonych Ustawą i szczegółowo omówione w niniejszym Statucie;

2.    Zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

3.    Postanowienia statutu wynikają z:

a)    ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

b)   rozporządzenia z dnia 21 maja 2001 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.)

12)  Przedszkolu nr 274, na wniosek Rady Pedagogicznej lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców może być nadane imię osoby (osób), instytucji, organizacji lub nazwa.

13)  Imię nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.

14)  Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu. W pieczęciach i stemplach można
w zależności od ich wymiaru używać czytelnych skrótów.

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§ 2

1)    Cele i zadania przedszkola:

1.   Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

roku oraz z przepisów wydanych na jej podstawie:

a)    przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej współpracując z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną przy ulicy Narbutta 69/71  (korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne),

b)    przedszkole kształtuje i rozwija otwartą postawę dziecka wobec otaczającej rzeczywistości, w poczuciu tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

–   organizację zgodnie  z rozporządzeniem  MEN, w  porozumieniu  z rodzicami  nauki  religii. Dzieciom, które  nie  uczęszczają  na  lekcje  religii  przedszkole  zapewnia  opiekę  pedagogiczną (Dz. U. Nr 67  z  1999 r.),

–   zaciśnięcie  więzi  z  otoczeniem  kulturowym  i  rozbudzenie  u  dzieci  tożsamości  narodowej,

–   pobudzenie  aktywności  i  wyobraźni  w  celu  ochrony  dzieł  sztuki  i  dziedzictwa  kulturowego

2.  Sposoby  realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka, wykorzystując  strategie  odnoszenia  małych  i  większych   sukcesów  oraz wspomagania rodziny  w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole .

 

Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:

a)       wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dzieci poprzez pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizacji i wykorzystania własnej inicjatywy dzieci;

b)       ochronę poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich  traktowanie;

c)        umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;

d)        troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez prawidłowe żywienie, dbanie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia, podejmowanie akcji prozdrowotnych, zapewnianie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w placówce;

e)        tworzenie sytuacji do twórczego działania i uczenia się dzieci poprzez zabawę,  zorganizowane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zajęcia dodatkowe;

f)        sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości poprzez indywidualizację oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami (opiekunami) dzieci, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez powołanie zespołów  pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

g)       współdziałaniu z rodziną we wspomaganiu jej w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej;

h)       kompensowanie istniejących braków środowiskowych dzieci, powołanie zespołów  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenie karty indywidualnych potrzeb dziecka, tworzenie indywidualnych programów wspomagających we współpracy ze specjalistami;

i)          ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowania go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.

 

Przedszkole zapewnia dzieciom:

 

a)       wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

b)        budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

c)        kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

d)        rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

e)        stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

f)         troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

g)        budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

h)        wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

i)          kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

j)         zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

k)        prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

l)          z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej przeprowadzanie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza  przedszkolna).

Przedszkole zapewnia rodzicom:

a)       przekazanie pełnej i rzetelnej informacji o postępach dziecka, uzgadnianie kierunków i zakresu działań wspomagających i wychowawczych;

b)        pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej;

c)        wspomaganie w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole;

d)        możliwość spotkań indywidualnych z nauczycielami i specjalistami;

e)        możliwość czynnego udziału w życiu przedszkola (zajęcia otwarte, warsztaty edukacyjne, uroczystości, konkursy rodzinne, spotkania grupowe i indywidualne).

3.    Organizacja  działalności  innowacyjnej  i  eksperymentalnej:

a)         na  wniosek  Rady  Pedagogicznej w  przedszkolu  może  być  prowadzona  działalność    innowacyjna  i  eksperymentalna;

b)          w  przedszkolu  mogą  być  realizowane  wewnętrzne programy  opracowane przez nauczycieli :

–           po dopuszczeniu programu  przez  Dyrektora Przedszkola na wniosek nauczyciela lub Rady Pedagogicznej z możliwością zasięgnięcia opinii nauczyciela- metodyka wychowania przedszkolnego.

4.  Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w rocznym planie pracy przedszkola, miesięcznych, planach pracy poszczególnych oddziałów.

 

2) Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza

przedszkolem.

a)       przedszkole zapewnia wychowankom stałą opiekę ze strony pracowników pedagogicznych                      i obsługowych na czas pracy rodziców – zgodnie  z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa                  i higieny;

b)       zasady sprawowania opieki w czasie pobytu dzieci w przedszkolu, oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, są omawiane z nauczycielkami na Radzie Pedagogicznej dotyczącej organizacji pracy w każdym roku szkolnym,;

c)       nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci;

d)       przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką  nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodne z programem i planem zajęć;

e)       nauczycielka zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod  względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p. poż;

f)        każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka  powinna skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

g)       nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;

h)       nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dzieci;

i)         obowiązkiem  nauczycielki  jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję, oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka)zgodnie z procedurą postępowania przy wypadku dziecka nr 40/2013z dnia24.10.2013r. załącznik nr 1 lub procedurą nr 35/2012 z dnia 06.12.2012 załącznik nr 2;

j)        obowiązkiem  nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów   i wycieczek z dziećmi;

k)       wycieczki i spacery poza teren powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z regulaminem  wycieczek z września 2003r uchwalonym przez Radę Pedagogiczną          załącznik nr 9;

l)         na terenie ogrodu przedszkolnego nauczycielka sprawuje opiekę nad dziećmi uwzględniając regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego, wprowadzony zarządzeniem Dyrektora P-274 nr 4/2011 z dnia 11.02.2011 załącznik nr 3;

m)     w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;

 

n)       w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach;

o)       wychowankowie za zgoda rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice na początku roku szkolnego.

3)    Organizacja zastępstw za nieobecnego nauczyciela:

a)       zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje drugi nauczyciel pracujący w oddziale, który ma pierwszeństwo w realizacji tych  zastępstw;

b)       zastępstwa odnotowywane są w zeszycie zastępstw i potwierdzone własnoręcznym podpisem osoby zastępującej nieobecnego nauczyciela;

c)       zastępstwa odnotowywane są również w dzienniku zajęć przedszkola;

d)       praca dydaktyczno – wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu
o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

 

4)     W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad  udzielania  i organizacji  pomocy psych.-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach   i placówkach oświatowych.

1.     Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

a)       z niepełnosprawności;

b)        z niedostosowania społecznego;

c)        z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d)        ze szczególnych uzdolnień;

e)        ze specyficznych trudności w uczeniu się;

f)         z zaburzeń komunikacji językowej;

g)        z choroby przewlekłej;

h)        z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

i)          z niepowodzeń edukacyjnych;

j)         z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

k)        z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Szczegółowa organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej załącznik nr 4; dla dzieci nie posiadających orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego załącznik nr 5, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego załącznik nr 6,

2.      Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest z inicjatywy:

a)    rodziców dziecka;

b)    dyrektora;

c)    nauczyciela lub specjalisty;

d)    poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

e)    asystenta edukacji romskiej;

f)    pomocy nauczyciela;

g)   pracownika socjalnego;

h)   asystenta rodziny;

i)    kuratora sądowego diagnozowanie środowiska wychowanków.

4.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

a)    rodzicami dzieci;

b)    poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

c)    placówkami doskonalenia nauczycieli;

d)    innymi przedszkolami, szkołami i placówkami

e)    organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

5.    W przedszkolu pomoc udzielana jest w bieżącej pracy z dziećmi oraz w formie:

a)    zajęć rozwijających uzdolnienia,

b)    zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

c)    porad i konsultacji.

6.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie: porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

7.    Rodzice są informowani o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne zajęcia będą realizowane.

8.  W celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz   zagrożonych niedostosowaniem społecznym przedszkole, za zgodą organu prowadzącego, może zatrudnić nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej lub innych specjalistów.

9.   Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównującymi, specjalistycznymi oraz  uczęszczanie dziecka
na zajęcia terapeutyczne wymaga zgody rodziców.

10.   Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają  odrębne przepisy.

11.    Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby  oddziaływań do wieku dziecka

i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

12.   Zakres czynności psychologa i pedagoga przedszkolnego – wg aktualnego rozporządzenia MEN  znajduje się w teczce akt osobowych  obejmuje m.in.

a)       prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

b)        wspieranie mocnych stron dziecka;

c)        diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów, a także wspieranie rozwoju dzieci;

d)        udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb oraz podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki;

e)        minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania;

f)         inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym oraz lokalnym, a także inicjowanie i  prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

g)        pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci oraz wspieraniu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

13.  Zakres czynności terapeuty pedagogicznego pracującego w przedszkolu wg aktualnego rozporządzenia MEN  znajduje się w teczce akt osobowych  obejmuje m.in.

a)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych wobec dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

b)    prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

c)    podejmowanie działań profilaktycznych oraz zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z ich rodzicami;

d)  wspieraniu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

14.   Zakres czynności logopedy przedszkolnego pracującego w przedszkolu wg aktualnego rozporządzenia MEN  znajduje się w teczce akt osobowych  obejmuje m.in.

a)    diagnozę logopedyczną, prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka;

b)    prowadzeniu zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców;

c)    podejmowaniu działań profilaktycznych;

d)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

15.    Zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii – zajęcie      dodatkowe na życzenie rodziców dzieci 5 letnich – pisemne oświadczenie  ( grupa co najmniej 7 dzieci ), przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii katolickiej. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela – wychowawcy grupowego.

16.   Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

a)  dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią lub  małoletnią powyżej 13 r. ż. za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów) (Kodeks Cywilny Dz. U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93 ze zmianami), wyszczególnioną w oświadczeniu stanowiącym  załącznik nr 7 do karty zgłoszenia;

b)  w przypadku odbioru dziecka przez osobę małoletnią dyrektor przedszkola wyraża zgodę na odbiór    dziecka z przedszkola;

c)   oświadczenia stanowią dokumentację łączną z wnioskiem zgłoszeniowym dziecka do przedszkola i są   przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oświadczenia zawierają:

–    imię  i  nazwisko  osoby  upoważnionej,

–    serię  i  numer  dowodu  osobistego (legitymacji w przypadku osoby niepełnoletniej),

–    miejsce zamieszkania,

–    telefon kontaktowy,

–    imię i nazwisko dziecka , którego dotyczy,

–   datę i podpisy  rodziców  lub  prawnych  opiekunów.

17. W  chwili  przyprowadzenia  dziecka, rodzice (prawni  opiekunowie  lub  osoby  upoważnione  przez  rodziców) są  zobowiązani  do  wejścia  z  dzieckiem  na  teren  budynku  przedszkolnego,  a  po  rozebraniu  się  dziecka  przekazanie  go  pod  opiekę  nauczycielki lub innego pracownika przedszkola;

18. Wychowankowie przedszkola powinni być ubezpieczeni za zgodą rodziców w wybranym przez nich towarzystwie ubezpieczeniowym.

19.  W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola o godzinie 17.00:

a)       nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców, prawnych opiekunów dziecka;

b)       pozostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania;

c)       w przypadku nie zgłoszenia się rodziców  po dziecko do godz. 18.30 nauczyciel  spisuje notatkę służbową i powiadamia Izbę Dziecka;

d)       osobie, która wygląda na  nietrzeźwą dziecko z przedszkola nie zostanie wydane, nauczyciel powiadamia drugiego rodzica lub inną osobę  upoważnioną przez rodziców do odbioru dziecka z przedszkola.

e)       Osoba upoważniona do odbioru dziecka z przedszkola jest legitymowana i sprawdzana w karcie upoważnień. W każdej sali, w umówionym miejscu, znanym wszystkim nauczycielkom, są przechowywane karty z upoważnieniami.

20.  Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną  przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną  przez nich osobę.

Rozdział III

Organy przedszkola

§3

1) Organami przedszkola są:

Dyrektor przedszkola

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

 

 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi
  i administracji.
 2. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu  lub może zostać powołany  przez organ prowadzący.
 3. Dyrektor  współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 4. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne
  i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.
 5. Dyrektor dopuszcza do realizacji zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Tworzy zestaw programów wychowania przedszkolnego do realizacji w danym roku szkolnym, który   zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 1. Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych decyduje o:

a)       przyjęciu dziecka do przedszkola,

b)       skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej w przypadkach określonych w § 16 pkt. 27

c)       uznaniu kwalifikacji pedagogicznych i merytorycznych nauczyciela tzn. ustala czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć ;

d)       nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego.

1.    Dyrektor organizuje i kieruje procesem wychowawczo- dydaktycznym i  opiekuńczym stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz odpowiada za jego poziom;

a)       w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami;

b)       realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;

c)       przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej;

d)       wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczna,  niezgodnych z prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący  WO i W m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów  i organ prowadzący nadzór pedagogiczny KO;

e)          udziela informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola  Radzie

Rodziców;

f)          dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu

opinii Rady Pedagogicznej, tworzy zestaw programów wychowania przedszkolnego;

g)          przekazuje uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji kuratorowi oświaty, organowi

prowadzącemu placówkę;

h)         ustala z Radą Pedagogiczną przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

i)           zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi ubiegającemu się o awans zawodowy;

j)           zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli;

k)         ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu;

l)           opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli;

m)       we współpracy z innymi nauczycielami planuje, organizuje i przeprowadza ewaluację wewnętrzną

jakości pracy przedszkola;

n)          inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie  jakości pracy

przedszkola oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

o)         gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich  pracy;

p)         ocenia pracę nauczycieli;

q)         opracowuje program poprawy efektywności kształcenia i wychowania w przypadku stwierdzenia przez

KO niedostatecznych efektów;

r)           nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

s)          przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

t)           realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji

stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole;

u)          wyraża zgodę na podjęcie na terenie przedszkola działań przez instytucje i stowarzyszenia

v)          współdziała, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia

nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych;

w)         współdziała z jednostką samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań wymagających takiego

współdziałania;

x)         odpowiada za kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy

i stosunków pracowniczych.

y)         powołuje zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wyznacza koordynatora zespołu..

1.   Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy, dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:

a)       zatrudniania  i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

b)        przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

c)        występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;

d)        zapewniania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

e)        zapewnia wykonanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;

f)         organizuje prace w przedszkolu, opracowuje regulamin pracy związane z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela;

g)        opracowuje projekt arkusza organizacyjnego przedszkola;

h)        tworzy fundusz i opracowuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

i)          dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

j)        opracowuje projekt planu finansowego przedszkola, przedstawia projekt do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych;

k)        tworzy i zatwierdza roczny plan finansowy środków specjalnych;

l)          właściwie gospodaruje mieniem przedszkola;

m)     sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola;

n)        załatwia sprawy osobowe pracowników;

o)        organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkola;

p)        organizuje okresowe przeglądy techniczne obiektu oraz prac konserwacyjno- remontowe;

q)        zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;

r)         określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy;

s)         zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący, jeżeli temperatura
w pomieszczeniach zajęć dzieci jest niższa niż 18ºC;

t)         współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w  placówce w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;

w)   czuwa nad prawidłowym przebiegiem współdziałania organów przedszkola poprzez umożliwienie systematycznych spotkań przedstawicieli tych organów, podanie do wiadomości stosownych uchwał oraz  umożliwienie stałych kontaktów organów placówki nie naruszających ich autonomii;

y)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

2)   Rada Pedagogiczna utworzona zgodnie z art.40  ustawy o systemie oświaty działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, jest organem kolegialnym w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących  kształcenia, wychowania i opieki.

1.     W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni  w przedszkolu;

2.     Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola;

3.     Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania;

4.     W zebraniach rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków rady: nauczyciele z innych przedszkoli wychowania przedszkolnego, współpracujący z przedszkolem pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznej, lekarze, doradca medyczny, przedstawiciele organu prowadzącego przedszkole, przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, pracownicy administracji i obsługi przedszkola;

5.     rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalności dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną przedszkola;

6.     uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy  liczby jej członków ;

7.   Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się:

a)    przed rozpoczęciem roku szkolnego – organizacyjne;

b)    po półrocznej i rocznej pracy (podsumowujące), na których dyrektor przedstawia wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, oraz informuje o działalności przedszkola;

c)     samokształceniowe  (przynajmniej dwa razy w roku);

d)     w miarę bieżących potrzeb z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole, lub co najmniej ½ członków Rady Pedagogicznej;

e)     zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów w terminie 7 dni od daty zebrania;

f)    księga Protokołów jest podstawowym dokumentem działalności rady, stanowi zbiór wydruków komputerowych opieczętowanych pieczątką przedszkola z podpisami dyrektora i nauczycieli oraz naniesionymi na wydrukach zmianami do protokołów. Kolejne strony są ponumerowane od 1 do … i po zakończeniu roku szkolnego zszyte razem. Księgę składa się do archiwum;

8.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)     zatwierdzenie planów pracy przedszkola;

b)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;

c)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

d)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci;

e)     ustalenie regulaminu swojej działalności;

f)     przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz jego zmian.

9.    Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:

a)     opiniowanie dopuszczenia do użytku w przedszkolu zaproponowanego we wniosku złożonym do Dyrektora  przedszkola programu wychowania przedszkolnego;

b)     opiniowanie powierzenia stanowiska Dyrektora przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

c) delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
na stanowisko Dyrektora przedszkola;

d)  opiniowanie wniosków Dyrektora w sprawach odznaczeń , nagród i innych wyróżnień
dla nauczycieli;

e)      wnioskowanie o przyznanie nauczycielom odznaczeń , nagród i innych wyróżnień;

f)     opiniowanie organizacji pracy przedszkola w tym ramowy i tygodniowy rozkład pracy;

g)     opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola;

h)     opiniowanie propozycji Dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych /ponadwymiarowych/ zajęć dydaktycznych;

i)      opiniowanie możliwości wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora;

j)      opiniowanie w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora przedszkola;

k)     wnioskowanie o nadanie imienia przedszkolu;

l)      wybranie przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

m)    zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.

10.  Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

a)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;

b)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

c)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;

d)     opracowanie kryteriów ocen nauczycieli;

e)      składanie do Dyrektora przedszkola wniosków o dopuszczenie do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;

f)      zgłaszanie spośród swoich członków społecznego zastępcy dyrektora, dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola, przedstawicieli na zebrania Rady Rodziców, jednego przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny ustalonej przez dyrektora przedszkola (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego);

g)   Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian  i głosuje za jego przyjęciem w formie uchwały lub odrzuceniem;

h)    Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki.

11.  Przewodniczący rady jest zobowiązany do:

a)       realizacji uchwał rady;

b)       zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa i zarządzeń władz;

c)       analizowania stopnia realizacji uchwał rady;

d)       przekazywania informacji z zebrań Rady Rodziców i spotkań z władzami;

12.  Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

a)      czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach rady, oraz w wewnętrznym samokształceniu;

b)      realizowania uchwał rady;

c)      składania przed radą sprawozdań z wykonywania przydzielonych zadań;

d)       nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i przestrzegania tajemnicy obrad rady.

13.  Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców

3)    Rada Rodziców stanowi reprezentację Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, jest organem społecznym przedszkola:

1.    W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach na zebraniu  rodziców dzieci danego oddziału;

2.    W wyborach , o których mowa w jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic w roku szkolnym;

3.    Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności: wewnętrzną

strukturę i tryb pracy Rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów Rady Rodziców oraz przedstawicieli Rad oddziałowych.

4.   Rada Rodziców może porozumiewać się z Radami Rodziców  innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalić zakres współpracy;

5.   Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór

pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

6.    Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)   w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania i wychowania;

b)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola;

c)     opiniuje program wychowawczo-dydaktyczny przedszkola;

d) opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego
i nauczyciela mianowanego;

e)      wydaje opinie w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych;

f)      może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela,

g)      współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę, przedszkole;

h)      uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokojenia potrzeb dzieci.

7.   W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

8.    Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

9.    W  posiedzeniach Rady mogą brać udział inne osoby zaproszone  z głosem doradczym.

4)    Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu  z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

5)   W przypadku powstania sporu między Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców  organem rozstrzygającym

jest dyrektor przedszkola.

1.    od rozstrzygnięcia dyrektora każda ze stron może się odwołać do organu prowadzącego;

2.    spór między dyrektorem a Radą Pedagogiczną lub Radą Rodziców rozstrzyga organ prowadzący

w uzgodnieniu z organem nadzorującym..

6)    Na wniosek rodziców lub Dyrektora Rada Rodziców lub jej wyznaczeni członkowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.

7)     Między organami przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów:

1.    Dyrektor a Rada Pedagogiczna;

Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwienia sporów w toku:

a)     indywidualnych rozmów;

b)     nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub rady

pedagogicznej   w ciągu 5-dni od złożenia wniosku;

c)     nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub rady

pedagogicznej z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku;

d)     w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do:

–      w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

–     w zakresie spraw finansowo-administracyjnych do organu prowadzącego.

2.    Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców (rodzice);

Dyrektor-Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców (rodzice) powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku:

a)    indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami;

b)    indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami z udziałem dyrektora;

c)    indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami;

d)    zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 14 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola;

e)    zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 30 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola;

8)  W Przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.

9)    Podjęcie działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora Przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu opinii Rady Rodziców.

Rozdział IV

Organizacja przedszkola

§ 4

1) Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada 125 miejsc dla dzieci:

a)       sale do zajęć dla poszczególnych grup /I, II, III, IV, V/ bez sali gimnastycznej;

b)       pomieszczenia administracyjno- gospodarcze;

c)       kuchnię;

d)       szatnię dla dzieci;

e)       gabinet do zajęć logopedycznych;

2)       Liczbę personelu pracującego w placówce określa arkusz organizacyjny zatwierdzany przez organ nadzoru prowadzącego placówkę .

3)       Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z nowoczesnego, bezpiecznego ogrodu przedszkolnego spełniającego normy bezpieczeństwa.

4)       Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

5)       Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie sal i terenu ogrodu w sprzęt
i pomoce.

6)       Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

7)       Organizowanie wycieczek, spacerów i innych form rekreacji reguluje regulamin wycieczek (załącznik nr 9)

§ 5

1)       Podstawową  jednostką organizacyjna przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku,
z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2)       Z uwagi na większą liczbę dzieci w danych rocznikach, dopuszcza się łączenie dzieci w grupach 3-4 latki,
4-5 latki; w przypadku łączenia do grupy dzieci 3 letnich mogą być dołączone młodsze 4 latki te urodzone w drugiej połowie roku , w przypadku dzieci 4-5 letnich dzieci 4 letnie urodzone w pierwszych miesiącach roku.

3)       Liczba dzieci w oddziale nie  może przekraczać 25.

4)       W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole liczba dzieci w oddziale może być niższa.

5)       Przedszkole  nr 274  nie posiada oddziałów integracyjnych.

6)       Przedszkole  nr 274  nie jest przedszkolem specjalnym.

§ 6

1)       Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz innych programów zatwierdzonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów;

2)       Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Realizacja programu podstawy programowej wychowania
w przedszkolu odbywa się przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, natomiast czas przeznaczony na realizację podstawy programowej to godziny 800 – 1300. Czas i sposób organizacji zajęć zależy od decyzji nauczyciela, a za efektywność tych zajęć ponosi on odpowiedzialność.

3)       Nauczyciel jest obowiązany rejestrować obecność dziecka w przedszkolu na każdej godzinie zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4)       Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem ich realizacji wynikającymi z podstawy programowej wychowania przedszkolnego nauczyciel w rozkładzie dnia musi przewidzieć czas na:

a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią
się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

b)     co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają
w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry
i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

c)      najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

d)     pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

5)       Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

6)       Czas trwania obowiązkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych  oraz zajęć prowadzonych dodatkowo,
w szczególności zajęć umuzykalniających, , nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a)       z dziećmi w wieku 3-4 lat  około 15-20  minut

b)       z dziećmi w wieku 5-6 lat  około 25- 30 minut

7)       Sposób dokumentowania zajęć określa aktualne Rozporządzenie MEN .

8)       W przedszkolu mogą być realizowane działania dodatkowe obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze odbywające się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej, w tym także zajęcia dodatkowe.

9)       Zajęcia dodatkowe organizowane są przez dyrektora z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

1.   zajęcia dodatkowe organizowane są w porozumieniu z rodzicami, zaakceptowane przez Radę Rodziców;

2.  w przedszkolu organizuje się bezpłatne  zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci;

3.  zajęcia te są finansowane w całości przez organ prowadzący;

4.  zajęcia dodatkowe są prowadzone na terenie przedszkola po godzinie 13:00;

5.  zajęcia dodatkowe powinny odbywać się w czasie innym niż przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

6.  w szczególnych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć z umuzykalnienia z akompaniamentem, które są zgodne z treściami zawartymi w podstawie programowej w godzinach przeznaczonych na jej realizację. W zajęciach tych uczestniczą nauczyciele opiekujący się danym oddziałem.

7.  do prowadzenia zajęć udostępniona jest odpowiednio wyposażona sala, zgodnie z rodzajem zajęcia.

10)     W czasie trwania zajęć dodatkowych odpowiedzialność za powierzoną grupę dzieci ponosi osoba prowadząca te zajęcia.

11)     Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji tych zajęć z uwzględnieniem listy dzieci uczestniczących w zajęciach, frekwencji i tematyki zajęć.

12)    Nauczyciel, instruktor prowadzący zajęcia dodatkowe  powinien posiadać  odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć dodatkowych  zgodne z aktualnym  rozporządzeniem w sprawie szczególnych kwalifikacji.

13)   W przedszkolu organizuje się spotkania adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków.

§ 7

1)       Przedszkole nr 274 jest placówką  złożoną z pięciu oddziałów.

2)       W celu dostosowania organizacji pracy przedszkola do rzeczywistych potrzeb dzieci, w tym uwarunkowań lokalowych, dopuszcza się możliwość tworzenia grup łączonych wiekowo.

3)       Przechodzenie dzieci do następnego oddziału warunkuje wiek dziecka oraz jego możliwości rozwojowe.

4)        Pozostanie dziecka w danym oddziale jest możliwe po zasięgnięciu opinii nauczyciela, specjalistów oraz rodziców.

§ 8

1)       Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.

2)       W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

a)       czas pracy poszczególnych oddziałów;

b)       liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

c)       ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

d)       czas realizacji podstawy programowej w danym roku;

e)        podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§9

1)       Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola
na wniosek Rady Pedagogicznej , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

2)       Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci.

7.00-7.30                –  czynności organizacyjne / schodzenie się dzieci , przygotowanie do zajęć, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci;

7.30-8.00                –  zabawy dowolne w kącikach tematycznych,

8.00-8.30                –  zajęcia organizowane przez nauczyciela/zajęcia indywidualne, zespołowe lub z całą grupą/,

8.30-8.40                –   przygotowanie do śniadania zabiegi higieniczne,

8.40-9.00                –   śniadanie,

9.00-10.00              –  zajęcia dydaktyczne i zabawy kierowane przez nauczyciela,

10.00-10.30             –  pobyt na powietrzu, zabawy ruchowe, badawcze w ogrodzie        przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje, prace użytkowe,

11.30-12.00            –  powrót z ogrodu, przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne,

12.00-12.30            –  obiad,

12.30- 13.00           –  odpoczynek w grupach starszych,

12.30- 14.00           –  leżakowanie w grupach młodszych,

13.00-15.30            –  zajęcia dodatkowe / w różnych grupach wiekowych/,

13.00-13.30            –  zajęcia organizowane przez nauczyciela w grupach starszych / indywidualne, zespołowe grupowe/,

14.00-14.30            –  zajęcia organizowane przez nauczyciela w grupach młodszych / indywidualne, zespołowe

z całą grupą/,

14.30-14.40            –  przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne,

14.40-15.00            –  podwieczorek,

15.00-16.00            –  zabawy dowolne w kącikach tematycznych,

16.00-17.00            –  pobyt na terenie ogrodu przedszkolnego, zabawy ruchowe, gry, prace użytkowe, rozchodzenie się dzieci.

§10

1)       Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 07.00  do 17.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2)       W okresach przed  i po świątecznych przy małej ilości dzieci dopuszcza się pracę przedszkola w formie dyżuru. Tworzy się grupy zbliżone wiekowo.  Praca prowadzona na poziomie umiejętności i możliwości dzieci.

3)       W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, epidemia grypy inne) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dwunastu w każdej z nich z zachowaniem zasady wiekowej.

4)       W przedszkolu mogą być tworzone, na część zajęć edukacyjnych, grupy międzyoddziałowe z różnymi rocznikami dzieci. Dotyczyć to może zarówno zajęć, na których realizuje się podstawę programową jak też zajęć dodatkowych.

5)       Statut przedszkola określa:

a)        dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dziennie od 7.00-17.00;

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu od godziny 8.00 do godziny 13.00, od poniedziałku do piątku.

b)       przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

c)       odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00;

d)       ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 8.30

6)       Przedszkole jest nieczynne:

1. w soboty i niedziele, z wyjątkiem dni, w których organizowane są imprezy środowiskowe i integracyjne;

2. we wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy;

3.   podczas letniej przerwy wakacyjnej z wyjątkiem pełnienia dyżuru, zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego;

4. o zamknięciu przedszkola w jakikolwiek inny dzień uzgodniony z organem prowadzącym rodzice zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej.

7)  Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i za korzystanie z wyżywienia przez chętnych pracowników obejmuje:

1.    opłatę za świadczenia ponad czas podstawy programowej;

2.    żywienie dzieci

3.    żywienie personelu, opłaty wnoszone indywidualnie przez osoby korzystające z posiłków

a)   Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatne

nauczanie, wychowanie i opiekę zgodna z aktualną ustawą o systemie oświaty oraz  niektórych innych ustaw -zwaną „ustawą przedszkolną”), za świadczenia, których zakres obejmuje:

–       organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;

–       organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem;

–       organizację zajęć muzycznych lub plastycznych, lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci;

–       organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

–       opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków;

–       organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka;

b)   wnoszenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie,  wychowanie i opiekę następuje do 10 dnia  każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy;

c)   opłatę wnosi się w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola numer rachunku bankowego;

d)     potwierdzeniem uiszczenia opłaty w formie gotówkowej  jest wydruk komputerowy wpłaty;

e)   w uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego)   dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy;

f) ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału. Nauczyciel zapisuje godziny odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, opiekunów prawnych lub inną upoważnioną przez nich osobę.

g)    wysokość opłat za dany miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty za każdą rozpoczętą godzinę i liczby godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

h)    w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania;

i)      nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: osobiście, telefonicznie lub elektronicznie dyrektorowi, nauczycielowi  lub kierownikowi gospodarczemu.

4.      Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola z kierownikiem  gospodarczym, zachowując właściwe normy żywieniowe.

5.     Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za żywienie. Dyrektor przedszkola informuje rodziców (opiekunów prawnych) o numerach tych rachunków bankowych;

6.    Rodzice i opiekunowie wnoszą opłaty za wyżywienie za każdy miesiąc z góry, w wysokości ustalonej stawki dziennej razy ilość dni roboczych w danym miesiącu.

7.     W przypadku nieobecności dziecka, przedszkole dokonuje zwrotu dziennej stawki żywieniowej, zgodnie z bieżącą uchwałą m. st. Warszawy. Odpisy za nieobecność dziecka rodzice otrzymują z dołu, a zwrotowi podlega stawka dzienna razy liczba dni nieobecności.

8.      Zwolnienia i ulgi za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie,  wychowanie i opiekę zgodne z aktualną uchwałą  Miasta Stołecznego Warszawy.

9.      Wnioski o zwolnienia i ulgi składa rodzic do Dyrektora Przedszkola nr 274wraz ze stosownymi oświadczeniami.

10.   Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkola ustalane są przez organ prowadzący. Kosz opłaty za wyżywienie personelu uzależniony jest od kosztu wsadu do kotła i kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników kuchni wraz z składkami naliczanymi od tych wynagrodzeń oraz kosztami utrzymania kuchni.

11.  W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym  fakcie w formie  pisemnej Dyrektora Przedszkola  nr274z miesięcznym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie obowiązuje ich pełna obowiązująca  miesięczna odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu.

Rozdział V

 

Rodzice

1) Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1.    Przestrzeganie niniejszego statutu.

2.    Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.

3.    Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji.

4.  Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów, osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

5.   Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

6.  Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

7.  Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą  w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecka i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

2)    Rodzice maja prawo do:

1.  Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki i planów pracy w danym roku.

2.   Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.

3.  Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

4.    Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

5.   Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa- Radę Rodziców.

6.   Wystąpienia o pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla swojego dziecka.

3)   Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady rodziców.

4)   Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

1.     Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

a)       zebrania grupowe

b)       konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą;

c)       zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci;

d)       kąciki informacyjne dla  rodziców, informacje z zakresu psychologii, pedagogiki wywieszane na tablicy
w formie ulotek;

e)       zajęcia otwarte.

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

Wszyscy pracownicy przedszkola muszą dbać o zdrowie, dobro i bezpieczeństwo dzieci przebywających
w przedszkolu.

W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych poszczególnych pracowników.

1)   Nauczyciel  zakres obowiązków

1.  nauczyciel   ma  obowiązek tworzenia warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we

wszystkich sferach jego rozwoju;

a) rozpoznawania potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków;

b) dokumentowania wyników obserwacji pedagogicznych (monitoring rozwoju dziecka);

c) prowadzenie analizy gotowości szkolnej dziecka i na tej podstawie projektowanie zajęć wspomagających dla dzieci które takiej pomocy potrzebują;

d) informowania rodziców o postępach dzieci;

e) systematycznego planowania i realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych  bezpośrednio z dziećmi uwzględniających potrzeby i ich zainteresowania ;

f) realizowania zasad i czynności wynikających ze statutu przedszkola;

g) udziału w posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej;

h) aktywnego uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego;

i) systematycznego pogłębiania wiedzy pedagogicznej;

j) współdziałania z nauczycielem prowadzącym grupę;

k) dokonywania ewaluacji pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej;

l) dokonywania diagnozy osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem  rozwoju postaw, umiejętności
i poziomu wiedzy;

m) podejmowania działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka i najbliższego środowiska;

n) współdziałania ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej;

 • o) prowadzenia dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami;

p) wykonywania poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w placówce.

q) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.;

r) terminowego wykonywania badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;

s) dbania o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzegania zasad współżycia społecznego;

t) przestrzegania tajemnicy służbowej.

u) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym  naukę.

v) udziału w posiedzeniach i pracach zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla swoich wychowanków;

w) wystąpienia o pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla swoich wychowanków.

2.     Zakres uprawnień – nauczyciel ma prawo do:

a)         realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

b)         znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego;

c)          podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania;

d)         decydowania o doborze form i metod pracy;

e)          opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy

i podnoszenia jakości pracy placówki;

f)          ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego;

g)          możliwości prawidłowego przebiegu stażu;

h)         do pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w podejmowaniu nowatorskich form pracy;

i)           znajomości systemu motywującego do pracy;

j)           publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą;

k)         uczestnictwa w organizacji mierzenia jakości pracy placówki;

l)           modyfikowania programu rozwoju placówki;

m)       promowania swoich działań w środowisku lokalnym;

n)         uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami placówki;

 • o)         uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami;

p)         dofinansowania doskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z

potrzebami przedszkola;

q)         otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę;

r)           prawo do urlopu wypoczynkowego;

s)          uprawnień o charakterze socjalnym;

t)           uprawnień do nagród i wyróżnień;

u)         korzystania w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrektora, Rady

Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

3.    Zakres odpowiedzialności – nauczyciel odpowiada za:

a)         życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne oraz za  harmonijny rozwój powierzonych jego

opiece dzieci;

b)         dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy

w należytym stanie;

c)          niezgodne z obowiązującym regulaminem wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków.

d)         odpowiedzialność materialną za sprzęt i materiały w przydzielonych oddziałach.

4. W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie  I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.

2)    Pomoc nauczyciela

1.    Zakres obowiązków pomoc nauczyciela ma obowiązek:

a)          wykonywania poleceń dyrektora przedszkola i kierownika administracyjno-gospodarczego;

b)         współpraca z nauczycielem przydzielonej grupy, nie udzielania informacji rodzicom na temat dzieci (jest to wyłącznie zadanie nauczycielek);

c)          spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci grupy najmłodszej;

d)         czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu;

e)          w miarę możliwości pomoc nauczycielkom pozostałych oddziałów na terenie placówki, a także podczas wycieczek;

f)          przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykonywanie go w sposób jak najbardziej efektywny;

g)          dbanie o mienie przedszkola;

h)         chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;

i)           dbanie o estetykę i kulturę miejsca pracy;

j)           przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

k)         przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych,

l)           terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;

m)       zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne

następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść

szkodę w mieniu przedszkola;

n)         zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora;

 • o)         wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

p)          wystąpienia o pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla swojego podopiecznego.

Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.

3)    Kierownik gospodarczy

1.    Zakres obowiązkówkierownik gospodarczy ma obowiązki:

związane z obiegiem pieniędzy:

a)         sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem;

b)         opisywanie rachunków;

c)          przechowywanie rachunków i gotówki w kasie;

d)         przekazywanie zaliczki pracownikom upoważnionym przez dyrektora do dokonywania zakupów,

pokwitowanie przekazanej zaliczki i rozliczanie jej w ciągu 5 dni;

e)          dokonywanie wypłat na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez dyrektora i głównego

księgowego;

f)          podejmowanie gotówki oraz dokonywanie wpłat na właściwe rachunki bankowe;

g)          sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowody stanowiące podstawę wpłaty.

2.     związane z gospodarką materiałowo-magazynową:

a)         prowadzenie kartotek magazynowych, ksiąg inwentarzowych, ewidencji poza księgowej zgodnie z

obowiązującymi przepisami;

b)         uzgadnianie budżetu z dyrektorem i księgową, przestrzeganie ustalonego limitu pogotowia kasowego;

c)           uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola;

d)         prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej;

e)          zabezpieczenie magazynów przed zniszczeniami, pożarem, kradzieżami.

3.     związane z działalnością organizacyjno-gospodarczą:

a) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń, i sprzętu, nadzór nad remontami budynków;

b) kontrolowanie czystości wszystkich pomieszczeń i nadzór nad pracą pracowników obsługi;

c) zaopatrywanie przedszkola w sprzęt, środki czystości, pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, odzież ochronną dla pracowników – zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;

d) rejestrowanie zwolnień lekarskich pracowników;

e) współdziałanie z dyrektorem, Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;

f) współuczestniczenie w opracowaniu projektu planu w zakresie działalności administracyjno
– gospodarczej i finansowej przedszkola.

4.     związane z żywieniem dzieci i personelu:

a)         planowanie i układanie jadłospisów, sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem posiłków, dbanie o ich kaloryczność i zgodność z normami żywienia zbiorowego;

b)         planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich codziennie do dziennika żywieniowego;

c)          przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie, właściwe ich zabezpieczenie przed zniszczeniem;

d)         prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego i sporządzanie miesięcznych rozliczeń, codzienne

wyliczanie raportu żywnościowego i przekazanie do sprawdzenia i podpisu dla dyrektora placówki;

e)          nadzór nad właściwym funkcjonowaniem kuchni;

f)          czuwanie nad wdrażaniem systemu HACCP;

g)          nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel kuchni.

5.     inne obowiązki:

a)         chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby

na szkody materialne lub moralne;

b)         dbanie o estetykę i kulturę miejsca pracy;

c)          przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

d)         przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych;

e)          terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;

f)          zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne

następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść

szkodę w mieniu przedszkola;

g)          zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora;

h)         wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.

4)   Kucharka

Kucharka podlega bezpośrednio dyrektorowi i kierownikowi gospodarczemu.

Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennej.

1. Kucharka (szef kuchni) obowiązana jest:

a)         uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywanie według nich posiłków;

b)         punktualne przygotowywanie zdrowych i higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi,

dbanie o najwyższą jakość i smak wydawanych posiłków;

c)          pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą, kwitowanie ich

odbioru w raportach żywieniowych, zabezpieczenie pobranych z magazynu produktów przed zepsuciem

i dbanie o ich racjonalne zużycie;

d)         porcjowanie posiłków dla dzieci i personelu zgodnie z normami żywieniowymi;

e)          przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem;

f)          przestrzeganie zasad technologii i czystości oraz przepisów bhp, ppoż., higieniczno-sanitarnych;

g)          mycie naczyń i używanie i mycie sprzętu kuchennego z obowiązującą instrukcją;

h)         utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych,

natychmiastowe zgłaszanie nieprawidłowości kierownikowi gospodarczemu;

i)           używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek) podczas wykonywania obowiązków;

j)           dbanie o czystości pomieszczeń kuchennych;

k)         pilnowanie, aby w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione;

l)           przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami instytucji sanitarnej;

m)       po zakończonej pracy – wyłączanie oświetlenia i urządzeń elektrycznych, zabezpieczenie okien przed

otwarciem – w przydzielonym regionie;

n)         przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

 • o)         przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych;

p)         terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;

q)         zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne

następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni pracowników lub przynieść szkodę w

mieniu przedszkola;

r)           przestrzeganie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny.

s)          zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora;

t)           wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.

5) Pomoc kucharki

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio kierownikowi gospodarczemu i kucharce.

1.    Zakres obowiązków:

a)    wstępna obróbka wszelkich surowców do produkcji posiłków – mycie, obieranie, czyszczenie;

b)    rozdrabnianie surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn;

c)     pomoc w przygotowywaniu potraw zgodnie z wytycznymi kucharza i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi;

d)    pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

e)     dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich punktualnie o wyznaczonej godzinie;

f)     utrzymywanie czystości na stanowisku pracy, sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni,
i in. pomieszczeń w wydzielonym regionie;

g)     przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy;

h)    mycie i wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego;

i)      doraźne zastępstwo kucharza w przypadku jego nieobecności;

j)      natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi usterek i wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia;

k)    realizowanie polecenia kucharza w zakresie gospodarki żywieniowej;

l)      dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce;

m)  używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek) podczas wykonywania obowiązków;

n)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

 • o)    przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych;

p)    terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;

q)    zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

r)      przestrzeganie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny;

s)     zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora;

t)      wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.

6)   Woźna oddziałowa

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola i kierownikowi gospodarczemu.

woźna współpracuje z nauczycielką przydzielonej grupy;

1.    obowiązki woźnej w zakresie  sprzątania:

a)    utrzymywanie w porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach sprzętu zgodnie
z wymaganiami higieny przedszkolnej;

b)    codzienne zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu na mokro ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, opróżnienia kosza z papierów;

c)     codzienne mycie umywalek, sedesów, brodzika wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących;

d)    wietrzenie sal (w czasie nieobecności dzieci) i innych pomieszczeń przydzielonych do sprzątania;

e)     zmywanie, pastowanie parkietu i czyszczenie wykładziny w miarę potrzeby;

f)     w okresie ferii letnich i wiosennych oprócz czynności codziennych – mycie okien na terenie placówki, mycie paneli ściennych, lamp oświetleniowych, pranie firanek, trzepanie dywanów;

g)     zabezpieczanie pomieszczeń, sprzętu, umeblowania z powierzonych sal i pomieszczeń w czasie przeprowadzania remontów;

h)    przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych;

i)      terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;

j)      zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

k)    przestrzeganie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny;

l)      zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora;

m)  wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

2.    obowiązki w zakresie organizacji posiłków:

a)    przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem (przykrywanie ściereczką);

b)     rozdawanie właściwych porcji dzieciom wg ilości podanej do kuchni;

c)  estetyczne podawanie posiłków z uwzględnieniem noży, widelców;

d)   przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków;

e)     podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu);

f)     pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących;

g)     mycie naczyń po posiłkach;

h)    zmiana fartucha na biały i używanie opaski na włosy lub nakrycia głowy podczas podawania posiłków.

3.    obowiązki w zakresie opieki nad dziećmi:

a)    współpraca z nauczycielem przydzielonej grupy, nie udzielania informacji rodzicom na temat dzieci (jest to wyłącznie zadanie nauczycielek);

b)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego, poszanowanie praw dziecka oraz zachowanie tajemnicy służbowej;

c)     pomoc nauczycielce w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy po zajęciach;

d)    uczestniczenie w spacerach i wycieczkach dla zapewnienia bezpieczeństwa;

e)     pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na powietrze;

f)     pomoc przy myciu rak i korzystaniu z toalety;

g)     sprzątanie i pomoc przy dzieciach we wszystkich sytuacjach tego wymagających;

4.    obowiązki w zakresie przestrzegania BHP:

a)    odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości,

b)    oszczędne gospodarowanie nimi ;

c)     zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;

d)    używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania obowiązków;

e)     używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem;

f)     przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych;

g)     terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami.

5.     obowiązki w zakresie gospodarki materiałowej:

a)    kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania;

b)    umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym;

c)     zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu;

d)    dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta;

e)     odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.

6.    inne obowiązki:

a)    przestrzeganie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny;

b)    zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora;

c)     wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.

7)  Dozorca

Stanowisko pracy podlega dyrektorowi przedszkola i kierownikowi gospodarczemu.

Dozorca pracuje w systemie zmianowym wg ustalonego grafiku.

1. Dozorca obowiązany jest:

a)    utrzymanie czystości i porządku wokół przedszkola i na jego posesji: koszenie trawy, przycinanie żywopłotu, zgrabianie liści, w okresie zimowym odśnieżanie dojść do przedszkola i przyległych chodników, oczyszczanie śniegu i lodu ze schodów oraz terenu zabaw dzieci;

b)    utrzymanie porządku w pomieszczeniach: szatnia, pomieszczenia piwniczne;

c)     wykonywanie prac konserwacyjnych i malarskich;

d)    używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem;

e)     zabezpieczenie placówki: monitoring;

f)     pełnienie dyżurów w szatni;

g)     dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby  na szkody materialne lub moralne;

h)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

i)      przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych;

j)      terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;

k)    zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

l)      przestrzeganie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny;

m)  zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora;

n)    wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.

8) Nauczyciel umuzykalnienia

1. Zakres obowiązków  nauczyciela umuzykalnienia.

Nauczyciel umuzykalnienia obowiązany jest do:

a)    zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieci powierzonych mu na czas prowadzonych zajęć;

b)    zgłaszania do dyrektora przedszkola lub wychowawcy grupy wszelkich niepokojących sygnałów związanych ze zdrowiem dziecka;

c)     przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów organizacyjnych i porządkowych obowiązujących w placówce;

d)    wykazywanie dbałości o mienie przedszkolne;

e)     przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

f)     przestrzeganie czasu pracy ustalonego z dyrektorem przedszkola;

g)     prowadzenia dziennika zajęć dodatkowych;

h)    prowadzenie zajęć w oparciu o program „Muzyka Mojego dziecka” wzbogacony o własne propozycje autorskie z uwzględnieniem działań dydaktyczno-wychowawczych realizowanych przez przedszkole

i)      przygotowanie dzieci do udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych przez przedszkole;

j)      doskonalenie form i metod pracy do możliwości danej grupy wiekowej;

k)    rozwijania umiejętności dzieci w zakresie: śpiewu, gry na instrumentach, tańca i zabaw przy muzyce;

l)      motywowania dzieci w podejmowaniu prób tworzenia własnej twórczości muzycznej;

m)  rozwijania wrażliwości muzycznej dzieci;

n)    prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający dzieciom czerpanie radości z kontaktu z muzyką.

 • o)    ponadto nauczyciel zobowiązany jest do punktualności, kultury osobistej i schludnego wyglądu.

 

9) Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Zakres obowiązków instruktora gimnastyki korekcyjnej prowadzącej zajęcia z dziećmi

w Przedszkolu nr 274.

1. Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej obowiązany jest do:

a)    udzielania informacji rodzicom, opiekunom oraz dyrekcji przedszkola o realizacji zajęć;

b)    przeprowadzenia zajęć otwartych dla rodziców;

c)     do doboru form i metod pracy do wieku i aktualnego poziomu sprawności oraz potrzeb indywidualnych dzieci;

d)    indywidualizowania pracy z dziećmi z uwzględnieniem rodzaju i stopnia zaburzeń statyki ciała;

e)     motywowania dzieci do czynnego udziału w procesie kształtowania nawyku prawidłowej postawy; (reedukacja posturalna) zależnie od świadomości i prawności psychomotorycznej;

f)     prowadzenia dziennika zajęć dodatkowych;

g)     ponadto instruktor obowiązany jest do punktualności, kultury osobistej, schludnego wyglądu oraz stroju sportowego na zajęcia.

h)     udziału w posiedzeniach i pracach zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli zajdzie taka  konieczność.

10)   Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.

11)   Wszyscy pracownicy placówki musza zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby powinni zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.

12)     Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.

 

§12

Dyrektor przedszkola może utworzyć stanowisko wicedyrektora, gdy arkusz organizacji przedszkola będzie przewidywał pracę co najmniej dwóch oddziałów dłużej niż 10 godzin dziennie, bądź w innych przypadkach za zgodą organu prowadzącego.

 

§13

1)       Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

2)       W uzasadnionych przypadkach np. długotrwałej choroby nauczyciela, lub innych nieoczekiwanych, losowych zdarzeń dyrektor o sprawną organizację procesu wychowawczo- dydaktycznego i organizację może zatrudnić nauczyciela na czas długotrwałej nieobecności.

3)       Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest , aby nauczyciel (nauczyciele) prowadził oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

4)       Dyrektor może zmienić nauczyciela prowadzącego oddział w przypadkach:

a)     konieczności zapewnienia prawidłowej organizacji pracy przedszkola,

b)     uzasadnionego wniosku Rady Rodziców lub rodziców z danego oddziału.

 

§14

W przedszkolu ogólnodostępnym, do którego uczęszczają dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

§15

Szczegółowy zakres zadań nauczycieli :

1)       Do zadań nauczyciela związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania
i nauczania dzieci należy:

1.  Otaczania indywidualną opieką  każdego wychowanka i współdziałanie z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci uwzględniając prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w celu:

a)     rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka.

2.     diagnoza pedagogiczna w naszej placówce dotyczy:

a)    potrzeb opiekuńczych wynikających z działalności rodziny

–    sytuacja materialna rodziny;

–  zapewnienie opieki przez rodzinę/ rodzina w rozkładzie, brak troski o dziecko, przemoc
w rodzinie, zespól dziecka krzywdzonego;

–    trudności wychowawcze wynikające z błędów wychowawczych w rodzinie, utrudniające prawidłowe kontakty w domu i środowisku przedszkolnym/ postawy rodzicielskie, system kar i nagród, brak ujednoliconych oddziaływań wychowawczych/;

b)    potrzeb opiekuńczych związanych z działalnością przedszkola

–     bezpieczeństwo osobiste;

–     adaptacja do nowych warunków;

–     indywidualność rozwojowa wychowanka

c)     potrzeb związanych z aktywnością dziecka w środowisku przedszkolnym

–     aktywność indywidualna ;

–     samodzielność w zabawie;

–     opieka nad dzieckiem;

–     kontakty społeczne;

–     rozwój poznawczy;

–     przestrzeganie praw i obowiązków

d)    potrzeb wynikających z właściwości funkcjonowania organizmu dziecka

–    defekty fizyczne;

–    upośledzenia – w tym narządów zmysłu wzrok, słuch;

–    nadpobudliwość;

–    stany zaburzeń rozwojowych;

–    fragmentaryczne deficyty rozwojowe w zakresie procesów poznawczych przy  poziomie rozwoju umysłowego  w granicach normy

2)   Dostosowanie ujednoliconych oddziaływań w oparciu o indywidualne możliwości dziecka:

dziecko

– nauczyciel → obserwacja, wywiad, diagnoza z uwzględnieniem opinii specjalistów

wspieranie rozwoju

nauczyciel              ↔                   rodzice                 ↔                       specjaliści

↓                                                        ↓                                                            ↓

programy własne                pedagogizacja

–  innowacje pedagogiczne                ↓                                        – poradnia   psychologiczna

–  metody aktywizujące         – konsultacje pedagogiczne           – logopeda

–  techniki                              – pogadanki ze specjalistami          – psycholog środowiskowy

–  narzędzia                            – zebrania grupowe

–  arkusze obserwacji            –  zajęcia w  grupach

–  kontakty indywidualne

–  diagnozowanie umiejętności dzieci.

1.    Ustalenia form pracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

wspieranie rozwoju dziecka w naszym przedszkolu obejmuje:

a)     diagnozę

narzędzia wypracowane przez nauczycielki;

arkusze obserwacji zachowań;

karty rozwoju dziecka, karty rozwoju mowy;

dostępne metody badania i poznania rozwoju dziecka: obserwacje pedagogiczną, rozmowy, wywiad środowiskowy, testy badania poziomu dojrzałości szkolnej, analizę wytworów dziecka,

b)     profilaktyka

program wczesnej profilaktyki mowy;

relaksacja;

indywidualne i zespołowe ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne

c)   wyrównywanie zaburzeń

program postępowania terapeutycznego dla dziecka z problemami edukacyjnymi;

program polegający na wyrabianiu u dzieci w grupach młodszych gotowości do podjęcia nauki z  wykorzystaniem metody dobrego startu;

program wspomagania rozwoju społeczno- emocjonalnego „ Przedszkolaki Krok Drugi”;

program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualnego.

d)   praca z dzieckiem zdolnym

program „Cała Polska czyta dzieciom”;

innowacja przyrodniczo-ekologiczna;

program wczesnej nauki czytania;

plan działań wspierających i rozwijających zdolności dziecka.

2.   Włączanie rodziców w działalność przedszkola.

3.   Informowanie rodziców o postępach dziecka zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Pedagogiczną lub w formie zaproponowanej przez rodzica.

4.    Zasady przepływu informacji:

a)    zebrania grupowe organizacyjne co najmniej 2 razy w roku;

b)    konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą na życzenie rodzica;

c)   dzień otwarty  raz w miesiącu uzgodniony na pierwszym spotkaniu organizacyjnym z rodzicami;

d)   zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci ;

e)   kąciki informacyjne dla  rodziców w szatni przedszkolnej – informacje z zakresu psychologii,

pedagogiki wywieszane na tablicy w formie ulotek;

f)    zajęcia otwarte, integracyjne dla dzieci i rodziców ustalone przez nauczycielki z rodzicami na potkaniu organizacyjnym;

g)   harmonogram całorocznych spotkań opracowuje nauczyciel w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka na pierwszym spotkaniu z rodzicami w roku szkolnym.

5.   Opracowanie we współpracy z rodzicami rocznego planu współdziałania w oddziale w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju  wychowankom, prowadzenia pedagogizacji rodziców, udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, a tym samym podnoszenia poziomu placówki.

6.    Umożliwienie rodzicom korzystania z ich praw do:

a)     znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i rocznego programu pracy przedszkola, z którym są zapoznawani na pierwszym w roku szkolnym spotkaniu organizowanym przez dyrektora;

b)   znajomości tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale, z którymi są zapoznawani poprzez gazetki, zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne wieszane na tablicy ogłoszeń w szatni oraz na zebraniach i spotkaniach w grupach;

c)  decydowania o kierunku wychowania dziecka w tym również religijnego;

d)  uzyskiwania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez obserwowanie własnego dziecka w zajęciach otwartych organizowanych przez nauczycieli, uzyskiwania od nauczyciela w kontaktach indywidualnych informacji z prowadzonych obserwacji dzieci  oraz zapoznania się z kartami pracy dziecka i teczką jego prac plastycznych.

7.    Do zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej  oraz odpowiedzialnością za jej jakość należy:

a) aktywny udział w opracowaniu  rocznego programu pracy wychowawczo- dydaktycznej;

b) miesięczne plany pracy odzwierciedlają założenia zawarte w rocznym programie oraz zawierają zadania lub treści programowe realizowanego w danym oddziale programu wychowania przedszkolnego, ich sposoby realizacji określające dostosowane do nich formy i metody z uwzględnieniem warunków, potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków;

c) miesięczne plany są opracowywane przez danego nauczyciela oddziału po konsultacji
z koleżankami współpracującymi w grupie;

d) uczestniczenie w ewaluacji wewnętrznej przedszkola poprzez monitorowanie, konstruowanie narzędzi          badawczych i dokonywanie ewaluacji pracy w celu podnoszenia jakości;

e) wybór programu wychowania przedszkolnego;

f) prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej:

–    dziennika zajęć;

–    kart obserwacji pedagogicznej zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną;

kart diagnozy  gotowości szkolnej dzieci 5 letnich- nauczycielki pracujące z taka grupą wiekową;

miesięcznych planów pracy z dziećmi;

zeszytów współpracy – konsultacji z rodzicami;

zeszytów pracy indywidualnej stymulującej, rozwijającej, korygującej rozwój dzieci zdolnych oraz tych,  które wymagają wsparcia;

–    plany współpracy z  rodzicami;

–    protokolarzy spotkań, zebrań z rodzicami.

8.   Ciągłe samokształcenie i doskonalenie przez:

a)   udział w konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych oraz  problemowych;

b)  udział  w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie wykładów, seminariów, zajęć  o charakterze warsztatowym, kursów doskonalących organizowanych przez instytucje do tego uprawnione;

c) czytanie na bieżąco literatury wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym;

d)   wymianę doświadczeń zawodowych  z innymi nauczycielami, prowadzenie zajęć koleżeńskich;

e)   wspólne rozwiązywanie problemów występujących w przedszkolu.

 

9. Prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej oraz odpowiedzialność za jakość
i wyniki, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, a zatem:

a)    wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacanej o zasób własnych doświadczeń;

b)     kierowanie się  w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dobrem dzieci, troska o ich zdrowie, a także szanowanie godności osobistej wychowanka;

c)     kierowanie działalnością dziecka przez:

–    organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych,

–    dostarczanie treści,

–    stosowanie różnorodnych form i metod pracy z dzieckiem

d)   podejmowanie działań wychowawczo- dydaktycznych opierających się na:

–    stawianiu diagnozy pedagogicznej opartej na obserwacji rzeczywistych zachowań dziecka,

–   przekładaniu zadań programowych na sytuacje wychowawczo-edukacyjne dla poszczególnych dzieci z   uwzględnieniem przy tym ich rzeczywistych potrzeb,

–   kontroli opartej na obserwacji procesu wychowawczo-dydaktycznego i porównaniu wyników ze stanem  wyjściowym;

e)  dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem  wycieczek, spacerów, pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zgodnie
z przepisami prawa i regulaminami wewnętrznymi;

f)   tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań  przez:

–     wzbogacanie swego i dzieci warsztatu pracy,

–     szanowanie indywidualności dzieci,

–     wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie pomysłów wzmacniających aktywność dziecka oraz jego zainteresowań.

10.   Do zadań nauczyciela należy również prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie.

a)    prowadzenie dokumentacji pedagogicznej ma na celu:

–      rozpoznanie i zabezpieczanie potrzeb rozwojowych dzieci,

–      prowadzenie bieżącej diagnostyki,

–    wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym    pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem.

b)  nauczyciel zobowiązany jest do dokumentowania prowadzonych obserwacji pedagogicznych;

–    wybór arkuszy obserwacji dla poszczególnych grup wiekowych zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej na radzie sierpniowej przed rozpoczęciem  każdego roku szkolnego;

–     zapis obserwacji i pracy indywidualnej z dzieckiem musi zawierać datę wpisu i podpis osoby dokonującej wpisu.

c)   do zadań nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-   pedagogiczną należy udział w omówieniach pracy z logopeda i nauczycielami gimnastyki korekcyjnej,  nauczycielem rytmiki, języka angielskiego;

d)   do zadań nauczyciela należy także planowanie własnego rozwoju zawodowego oraz branie czynnego udziału w pracach Rady i realizowanie jej uchwał;

e)    nauczyciele pracujący z dziećmi 5 letnimi dokonują diagnozy przedszkolnej dojrzałości szkolnej.

Informacje o rozwoju dziecka w formie opisowej  nauczyciele  przekazują 2 razy w roku rodzicom (listopad, maj). W zależności od  potrzeb nauczyciel, również opracowuje program pracy indywidualnej dla dziecka.

11.   Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

a)   współdziałanie rodziców i nauczycieli ma  na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki;

b)   przedszkole jest dla rodziców terenem przyjaznym, otwartym, gdzie własne kompetencje zawodowe czy wynikające z indywidualnej pasji i zainteresowań umiejętności rodziców mogą być wykorzystane przy planowaniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

c)  spotkania organizacyjne ze wszystkimi rodzicami dzieci organizowane są w miarę bieżących potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa  razy w roku szkolnym;

d)  stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są przez nauczycieli;

e)   jeden raz w miesiącu, zgodnie z planem współpracy z rodzicami opracowanym przez nauczycieli danego oddziału przyjętym na dany rok szkolny w uzgodnieniu z rodzicami;

f) rodzice mają możliwość przekazywania informacji o dziecku w godzinach otwarcia przedszkola
w sposób bezpośredni lub telefonicznie oraz podczas spotkań z nauczycielami,

12.  Przedszkole proponuje rodzicom następujące formy współpracy :

a)    konsultacje w miarę bieżących potrzeb;

b)    zebrania grupowe organizacyjne  co najmniej 2 razy w roku;

c)     dni otwarte z rodzicami raz w miesiącu – uzgodnione na spotkaniu organizacyjnym;

d)    pomoc w organizacji wycieczek i sprawowaniu opieki nad dziećmi;

e)     pomoc w organizacji imprez przedszkolnych oraz udział w nich;

f)     zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;

g)     gazetkę przedszkolną;

h)    wspólne seminaria, warsztaty, pogadanki tematyczne dotyczące zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych;

i)      podejmowanie wspólnie z nauczycielami działań mających na celu wzbogacanie i doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne;

j)      stosowanie różnorodnych narzędzi badawczych (np. ankiety) w celu zdobywania informacji zwrotnych o jakości pracy przedszkola.

Rozdział VII

Wychowankowie Przedszkola

§16

1) Statut określa prawa i obowiązki dzieci

1.    Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat, z zastrzeżeniem ust.2.

2.    Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola   do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3.   Zgodnie z D.U. Nr 66 poz. 606 z 2004r. do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło
2.5 roku.

4.   Od 1.09.2011roku dzieci 5 letnie maja obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

5.   Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

6.   Zasady i kryteria  przyjęć dziecka do przedszkola określa Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7).

7.    Zasady i kryteria przyjęć dzieci do przedszkola ujęte w załączniku nr 8

8.   W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie dzieci w każdym czasie roku szkolnego.

9.  Dziecko przebywające w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w

szczególności :

a)     właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

b)     szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

c)     ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

d)     poszanowania jego godności osobistej;

e)     poszanowania własności;

f)      opieki i ochrony;

g)     partnerskiej rozmowy na każdy temat;

h)     akceptacji jego osoby;

i)      różnorodności doświadczeń;

j)      badania i eksperymentowania;

k)     komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia;

l)     spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi;

m)   fantazji i własnych światów;

n)     nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw;

o)    doświadczenia konsekwencji własnego zachowania;

p)    zdrowego żywienia;

r)     nauki regulowania własnych potrzeb;

s)     wypoczynku kiedy jest zmęczone.

10.   Dziecko w przedszkolu obowiązane jest do:

a) przestrzegania ogólno przedszkolnego kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego;

b)     stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej;

11.   System nagród stosowanych wobec wychowanka

a)     pochwała indywidualna dziecka;

b)     pochwała na forum grupy;

c)      pochwała w obecności rodziców dziecka;

d)     odznaka wzorowego przedszkolaka;

e)     otrzymanie przez dziecko dyplomu;

f)      nagroda rzeczowa

12.    System kar stosowanych wobec wychowanka

a)      upomnienie ustne dziecka przez nauczyciela – rozmowa dziecka  z nauczycielem

n. t.  postępowania dziecka ;

b)     odsunięcie dziecka od zabawy –rozmowa dziecka  z nauczycielem  nt. jego postępowania, zachowania;

13.  Dziecko może być czasowo zawieszone z możliwości korzystania z przedszkola  w przypadku:

a)    wszawicy;

b)    choroby zakaźnej;

c)   sytuacji rodzinnej zmuszającej do zawieszenia.

14.   Decyzję o zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola podejmuje dyrektor.

15.   Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy  wychowanków w sytuacji gdy:

a)   dziecko jest nieobecne w przedszkolu przez okres 1 miesiąca bez usprawiedliwienia i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców (opiekunów);

b)    rodzic zalega z odpłatnością za przedszkole 1 okres płatności;

c)  braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną, a dziecko ( jego zachowanie, agresywne, nieadekwatne do istniejącej sytuacji ) zagraża bezpieczeństwu innych dzieci i sobie.

16.  Zachowanie procedury postępowania w dokonaniu skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola:

a)    sporządzenie notatki, protokołu, zeznań świadków ;

b)    powinny się tam znaleźć  wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały  skreślenia dziecka z listy wychowanków;

c)   wychowawca, pedagog są z urzędu rzecznikiem wychowanka.;

d)   wychowawca ma obowiązek rzetelnie przedstawić uchybienia w postępowaniu dziecka, ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące /uwzględnia zachowanie/;

e)   Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania, czy prowadzone były z nim rozmowy ostrzegawcze, czy udzielono mu pomocy psychologicznej.;

f)   na zakończenie posiedzenia Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.;

g)  uchwała rady musi zapaść zgodnie z regulaminem Rady przy zachowaniu quorum;

h) stanowiący charakter uchwały o skreśleniu z listy wychowanków placówki obliguje dyrektora  przedszkola do rozliczenia się przed Radą ze sposobu jej wykonania;

i)  na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego dyrektor powiadamia rodziców wychowanka na piśmie o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola.

17.   Decyzja o skreśleniu powinna zawierać:

a) numer (w przedszkolu musi być prowadzony rejestr decyzji dyrektora), datę wydania, oznaczenie strony /wychowanka/;

b) podstawę prawną – art.39, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1997r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67
z 1996r. poz. 329 z póź. zmianami), właściwy punkt, paragraf czy art. Statutu oraz art. 103 k.p.a);

c) treść decyzji – faktycznie za jaki czyn zostaje wychowanek skreślony , dowody w tej sprawie, prawne powołanie się na Statut przedszkola- dokładna treść zapisu w Statucie;

d) tryb odwoławczy – rodzicowi dziecka przysługuje odwołanie się od decyzji dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji, za pośrednictwem dyrektora przedszkola w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji;

e) decyzję odbierają i podpisują rodzice. Jeżeli nie ma możliwości sprowadzenia rodziców, pismo wysyła się pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru;

f) Rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy łącznie z protokołami zeznań
i protokołem z zebrania rady pedagogicznej w części dotyczącej ich dziecka
(zgodnie z art. 73 § 1 i 2 k.p.a);

g) jeżeli rodzice dziecka wniosą odwołanie dyrektor przedszkola ma 7 dni na ustosunkowanie się do sprawy, ponownie ją analizuje. Może przychylić się do odwołania i zmienić swoją decyzję – czyni to również na piśmie w drodze decyzji i sprawa się na tym kończy. Jednak gdy podtrzymuje swoją decyzję, to po 7 dniach przesyła całą dokumentację do organu odwoławczego, który bada sprawę. Decyzja wydana przez ten organ jest ostateczna. Można ją jedynie zaskarżyć do NSA, który bada ją pod względem proceduralnym (nie merytorycznym);

h) w trakcie całego postępowania odwoławczego wychowanek ma prawo uczęszczać do przedszkola do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a)

§ 17

1)       Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2)       Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

Postanowienia końcowe

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 1. Zmiany w Statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.
 2. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a)     udostępnienie statutu zainteresowanym przez dyrektora placówki;

b)     zamieszczenie treści statutu na stronie internetowej przedszkola;

c)     wywieszenie Statutu w szatni przedszkolnej.

 1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne
  z postanowieniami niniejszego Statutu.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 4. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem zostaną określone odrębnymi przepisami zatwierdzonymi przez organ prowadzący i nadzorujący placówkę.

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Traci moc Statut Przedszkola nr 274 uchwalony i podpisany przez Radę Pedagogiczną
w dniu 09.10.2009 r.

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 274

Członkowie Rady Pedagogicznej                                                Dyrektor Przedszkola nr 274

Członkowie Rady Rodziców

załącznik nr 1

Wprowadzono

Zarządzeniem nr 40/2013

z dnia 24 października 2013r

Dyrektora  Przedszkola nr 274

PROCEDURA POSTEPOWANIA

PRZY WYPADKU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU NR 274

 

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.03.6.69)

 

Informacje dodatkowe:

– Numer pogotowia ratunkowego

– Zasady udzielania pierwszej pomocy

– Miejsca z apteczkami pierwszej pomocy

– Adres / telefon rodziców (prawnych opiekunów)

 

Postępowanie:

I.   Niezwłoczne zapewnienie poszkodowanemu opieki

 

 1. Sprowadzenie fachowej pomocy medycznej.
 2. Udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy.

II. Niezwłoczne zawiadomienie o wypadku przez dyrektora lub upoważnionego pracownika

A.

 1. rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
 2. pracownika służby BHP;
 3. społecznego inspektora pracy;
 4. organu prowadzącego przedszkole.

B.

 1. Prokuratora i kuratora oświaty, – kiedy wystąpił wypadek śmiertelny, ciężki lub zbiorowy

C.

 1. Państwowego inspektora sanitarnego – kiedy wystąpił wypadek zatrucia

 

III.  Zabezpieczenie (przez dyrektora lub upoważnionego pracownika) miejsca wypadku      w  sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych

 

IV.  Powołanie zespołu powypadkowego w składzie:

 • Pracownik służby BHP
 • Społeczny inspektor pracy lub inny pracownik przeszkolony w zakresie BHP

 

V.   Przeprowadzenie przez zespół postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji powypadkowej:

 • Protokół powypadkowy
 • Oświadczenie poszkodowanego i świadka o zaistniałym wypadku (druk własny)
 • Orzeczenie lekarskie (opinia)

 

VI.   Zaznajomienie z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami z postępowania powypadkowego oraz przyjęcie zastrzeżeń

 1. Rodziców (opiekunów) poszkodowanego

 

VII.  Doręczenie protokołu

 1. Osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.
 2. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty – na ich wniosek.

VIII. Przyjęcie ewentualnego zastrzeżenia do protokołu, w terminie do 7 dni od dnia doręczenia zgłoszonego:

 • w formie ustnej do protokołu
 • lub na piśmie przewodniczącemu zespołu

 

IX.    Przesłanie zgłoszonego zastrzeżenia wraz z całą posiadaną dokumentacją do organu prowadzącego w celu rozpatrzenia

X. Wpisanie wypadku do zeszytu notatek służbowych

 

XI.   Omówienie z pracownikami okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku

 

XII.  Ustalenie środków zapobiegawczych (wydanie zarządzenia – polecenie powypadkowe, przeprowadzenie pogadanek i szkoleń, usunięcie przyczyn wypadku) niezbędnych do zapobieżenia podobnym i innym wypadkom

 

XIII. Pociągnięcie do odpowiedzialności służbowej osoby (osób) odpowiedzialnych za  wypadek lub zaniedbania będące przyczyną wypadku

 

XIV.  Kontrola wewnętrzna:

 • Sprawdzenie realizacji podjętych środków zapobiegawczych ;
 • Okresowe przeglądy i analiza stanu bezpieczeństwa w placówce.

 

XV. Ujęcie wypadku w SIO termin na dzień 30 września (za rok miniony).

 

załącznik nr 2

Wprowadzono Zarządzeniem nr 35/2012

Dyrektora Przedszkola nr 274

z dnia 06 grudnia 2012

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA

U DZIECI OBJAWÓW CHOROBOWYCH

 

 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROW KATAR  TO TAKŻE CHOROBA. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub kaszel) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię powodującą takie objawy.
 2. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne i inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi lub dyrekcji  wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych lub pasożytniczych dziecka. Nauczyciel ma obowiązek poinformować pozostałych rodziców o zaistniałej sytuacji i zwrócenia uwagi na niepokojące objawy u dzieci.
 4. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu nauczycielka może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji.
 5. Gdy dziecko skarży się na ból głowy, ucha, ma podwyższoną temperaturę ciała, wymioty,  i inne objawy niezagrażające jego zdrowiu i życiu, ale stanowiące dyskomfort zdrowotny  i mogące być objawem rozwijającej się choroby, nauczyciel zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych, prosi rodziców o odebranie chorego dziecka z przedszkola, zaleca konieczność odbycia konsultacji lekarskiej.
 6. Przy odbiorze dziecka z przedszkola nauczycielka podaje rodzicom informacji   o niepokojącym samopoczuciu lub zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka  w czasie pobytu w przedszkolu.
 7. W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie odebrać dziecka z placówki osobiście, mogą upoważnić inną osobę – zgodnie z „Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci”.
 8. Nauczyciel nie jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych. To zadanie dotyczy lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego. Nauczyciel, któremu powierza się  bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka, powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa. Dlatego też musi pamiętać, że pierwsza pomoc z jego strony, to jedynie doraźna, czasowa pomoc, zanim dotrze fachowa i wykwalifikowana siła medyczna.
 9. W stanach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia, oparzenia i odmrożenia, zatrucia), gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, wtedy  dyrektor  lub  nauczyciel zobowiązani są do podjęcia działań pomocy  przedmedycznej  w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie o sytuacji  nauczyciel, dyrektor  przedszkola powiadamiają rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Nauczyciel udzielając pomocy, powinien:

 • ocenić sytuację i zabezpieczyć teren, miejsce zdarzenia,
 • ocenić stan poszkodowanego dziecka,
 • wezwać pomoc lub wyspecjalizowaną pomoc medyczną, jeśli jest taka potrzeba,
  • zabezpieczyć poszkodowanego przed możliwością dodatkowego urazu lub    uszkodzenia,
  • przystąpić do akcji ratowniczej. Należy zapewnić dziecku komfort psychiczny, mieć  z nim ciągły kontakt słowny oraz być przy nim do czasu przejęcia przez służbę medyczną.

 

 1. Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego, przybycia rodziców pozostaje pod opieką nauczyciela, dyrektora lub innej osoby z personelu przedszkola.\
 2. Lekarz pogotowia decyduje o sposobie dalszego udzielenia pomocy  dziecku /ewentualnego przewiezienia dziecka do szpitala/ – zostaje spisany protokół .
 3. W przypadku nie przybycia na czas rodziców, prawnych opiekunów dziecka, nauczyciel, opiekun zajmujący się dzieckiem jedzie z nim do szpitala i tam oczekuje na przybycie rodziców.

 

 1. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać  od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 2. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz          w postaci maści i żelu.
 3. Są okoliczności, w których nauczyciel może podać dziecku lek (zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie podawania leków dzieciom przez nauczycieli w placówkach oświatowych).  Dzieje się tak tylko w odniesieniu do dziecka z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leków.  Rodzice dziecka przed przyjęciem do placówki  zobowiązani są do przedłożenia  informacji:
 • na jaką chorobę dziecko choruje,
 • jakie leki na  zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania).

 

Konieczne jest również dołączenie zlecenie lekarskie oraz pisemnego upoważnienia  do    podawania dziecku leków (zał. 1). Nauczyciel zaś musi wyrazić zgodę na to, że będzie podawać dziecku leki ( zał. 2).

Wymóg pisemnego upoważnienia dotyczy również sytuacji, gdy stan zdrowia  dziecka wymaga wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, podania leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę).

 1. W przypadku wystąpienia u dzieci chorób pasożytniczych, zakaźnych nauczyciel natychmiast powiadamia rodzica o wystąpieniu u dziecka choroby – rodzice, są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i podjęcia leczenia.
 2. Przedszkole niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu przypadków  choroby pasożytniczej lub zakaźnej wśród dzieci.
 3. Rodzic zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czystości skóry, włosów dziecka w celu wykrywania ewentualnej obecności pasożytów. W przypadku zaobserwowania choroby rodzic niezwłocznie powiadamia o tym fakcie przedszkole.
 4. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia chorób pasożytniczych spoczywa na rodzicach.
 5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej, pasożytniczej lub zatrucia pokarmowego, rodzice wychowanka przedszkola zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka.
 6. W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się choroby na inne dzieci uczęszczające do przedszkola.                                        Dziecko wraca do przedszkola po zakończeniu leczenia.
 7. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola.
 8. Lekarz rodzinny zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 234 poz. 1570), który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: czerwonka bakteryjna, dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi, grypa (w tym ptasia grypa u ludzi), krztusiec, legioneloza, odra, ospa prawdziwa, ospa wietrzna, płonica, różyczka i zespół różyczki wrodzonej, salmonelloza, wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i rdzenia (z wyłączeniem wścieklizny), zakażenia i zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej nieustalonej.
 9. Dyrektor przedszkola nie zgłasza wystąpienia choroby zakaźnej, jednakże prowadzi działania mające na celu zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób (dodatkowa dezynfekcja, rygor higieniczny, zmiana diety, informacja dla rodziców   i opiekunów prawnych pozostałych wychowanków).
 10. W przypadku stwierdzenia wystąpienia chorób zakaźnych, zatruć pokarmowych lub przebywania na terenie przedszkola dzieci chorych, należy wzmóc rygor higieniczny. Zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, sanitariatów, zabawek  /zał. nr 3 Plan higieny przedszkola/.

Załącznik 1

 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Ja, niżej podpisany……………………………………………………………………………………………………                                                                         (imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

 

upoważniam Panią/Pana…………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko nauczyciela/pracownika)

 

do podawania mojemu dziecku  ………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko dziecka)

 

leku…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………….

(nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

 

Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie  lekarskie o konieczności podawania leku.

 

…………………………………………………………………………………………..

(data, imię, nazwisko rodziców/opiekunów  prawnych dziecka)

 

Załącznik 2

 

ZGODA NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA PLACÓWKI NA PODAWANIE LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Ja, niżej podpisany……………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko nauczyciela/pracownika)

wyrażam zgodę na podawanie dziecku……………………………………………………………………..

(imię, nazwisko dziecka)

 

leku…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

 

……………………………………………………………………………….

(data, imię, nazwisko nauczyciela/pracownika placówki)

 

Oświadczam, że zostałem poinstruowana o sposobie podania leku, wykonywania czynności medycznej.

załącznik nr 3

wprowadzono Zarządzeniem Nr 4/2011

z dnia 14 lutego 2011

Dyrektora Przedszkola nr 274

REGULAMIN   KORZYSTANIA   Z   OGRODU   PRZEDSZKOLNEGO

PRZEDSZKOLE  NR  274

 1. Teren ogrodu jest miejscem służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci przedszkolnych.
 2. Na terenie ogrodu mogą przebywać dzieci poniżej 6-ego roku życia tylko pod opieką nauczycieli, pomocy nauczyciela lub woźnej.
 3. Z urządzeń zabawowych i sprzętu ogrodowego należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Przed rozpoczęciem zabawy lub zajęć nauczyciel sprawdza stan sprzętu ogrodowego.
 5. Po zamknięciu przedszkola na terenie ogrodu obowiązuje zakaz przebywania dla osób nieupoważnionych.
 6. Każda grupa przedszkolna zobowiązana jest do zabaw na wyznaczonym dla niej terenie.
 7. Gra w piłkę odbywa się na boisku ogrodowym.
 8. Na terenie ogrodu przedszkolnego obowiązuje zakaz:
 • niszczenia urządzeń ogrodowych;
 • zaśmiecania terenu;
 • niszczenia roślinności;
 • jazdy na rowerze, rolkach i deskorolkach;
 • wprowadzania zwierząt;
 • spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu.
 1. Rodzice i opiekunowie mogą odebrać dziecko z terenu ogrodu tylko za zgodą nauczycielki.
 2. O uszkodzeniach i zniszczeniach wyposażenia ogrodu należy niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.
 3. Dyrektor przedszkola nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z ogrodu przedszkolnego bez jego zgody i poza godzinami otwarcia placówki.

załącznik nr 4

Wprowadzono

zarządzeniem nr 31/2013

z dnia 08 września 2013r

Dyrektora Przedszkola nr 274

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w Przedszkolu nr 274

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r. Nr 23 poz. 133).

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w przedszkolu zaspokaja się indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka oraz udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po uprzednim rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, które wynikają w szczególności z:

 

 • niepełnosprawności,
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • wyjątkowych uzdolnień,
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • zaburzeń komunikacji językowej,
 • przewlekłej choroby,
 • sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,
 • niepowodzeń edukacyjnych,
 • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

W myśl  Rozporządzenia… pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy nauczyciela z dzieckiem w formie:

 

 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych;
 • logopedycznych;
 • socjoterapeutycznych;
 • oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym);
 • a także  w postaci porad i konsultacji (§ 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Rodzicom i nauczycielom pomoc udzielana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu przewiduje się prowadzenie zajęć:

 

 • rozwijających dla dzieci szczególnie uzdolnionych (§ 9), które należy prowadzić przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy; liczba uczestników nie może przekraczać ośmiu osób, godzina zajęć powinna trwać 45 minut (§ 14 ust. 1),
 • specjalistycznych – korekcyjno-kompensacyjnych, które organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§ 11); liczba uczestników nie może przekroczyć pięciu osób (§ 14 ust. 1), godzina zajęć specjalistycznych powinna trwać 60 minut,
 • socjoterapeutycznych i innych o charakterze terapeutycznym (§ 13) – zajęcia te organizuje się dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, a liczba uczestników nie może przekroczyć dziesięciu osób,
 • logopedycznych – organizowanych dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę (§ 12), liczba uczestników nie może przekraczać czterech osób.

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia, specjalistyczne, w tym również o charakterze terapeutycznym, prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć (§ 15). Kontynuowane są one do czasu zlikwidowania opóźnień edukacyjnych dziecka wynikających z podstawy programowej lub trwają do chwili złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia dziecka daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§ 16).

 

Inicjatorem udzielania pomocy może być teraz (oprócz dotychczasowych inicjatorów organizowania zajęć, m.in.: rodziców dziecka, nauczyciela, specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem, poradni psychologiczno-pedagogicznej, pomocy nauczyciela) dyrektor przedszkola, pielęgniarka środowiskowa nauczania i wychowania lub higienistka, pracownik socjalny, asystent rodziny, a także kurator sądowy (§ 6).

 

Zadania dyrektora w świetle nowego Rozporządzenia…

Dyrektor przedszkola ma określone zadania związane z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W myśl nowego Rozporządzenia…:

 

 • informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną (§ 19 ust. 4);
 • planuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracując z rodzicami (§ 19 ust. 7) i, w zależności od potrzeb, z innymi nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem czy poradnią;
 • ustala wymiar godzin i czas trwania poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • bezzwłocznie powiadamia na piśmie rodziców o ustalonych formach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

 

Z racji sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor monitoruje także bieżącą pracę nauczycieli i działania podejmowane przez specjalistów. Może także zdecydować o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu udzielania danej formy pomocy wyłącznie na wniosek rodziców dziecka lub nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne.

Zasady dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Zgodnie z paragrafem 28 Rozporządzenia w sprawie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej został zniesiony obowiązek tworzenia planów działań wspierających (PDW). Dokument ten zastąpiony został indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym (IPET) zakłada się go dzieciom posiadającym orzeczenie. Dotychczasowe oryginały kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU)  zostają przekazane rodzicom, kopie zaś pozostaną w archiwum przedszkola.

 

Podejmowane działania w zakresie organizowania i udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą dokumentowane w dzienniku pracy nauczyciela i dziennikach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawierających indywidualne lub grupowe programy zajęć, ocenę postępów dziecka oraz wnioski do dalszej pracy, a także w dziennikach pracy specjalistów, w tym psychologów, pedagogów i logopedów.

 

Zadania nauczycieli przedszkola

 

W myśl § 19 ust. 1 i 2 Rozporządzenia zobowiązuje się nauczycieli oraz specjalistów zatrudnionych w przedszkolach do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym zainteresowań i uzdolnień dziecka. Cały proces ma się odbywać na podstawie obserwacji pedagogicznych, które kończą się oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole.

W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne (§ 19 ust. 3) wymaga udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udziela takiej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i jednocześnie informuje o tym dyrektora przedszkola oraz innych nauczycieli lub specjalistów, jeśli wystąpi potrzeba udzielenia dziecku pomocy specjalistycznej (§ 19 ust. 4).

 

Dziecku z opinią lub orzeczeniem o niepełnosprawności (§ 19 ust. 10) nauczyciel po rozpoznaniu potrzeb również organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, uwzględniając w swojej bieżącej pracy z nim zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznych. Pojęcie „bieżąca praca” (§ 7 ust. 2) rozumiana jest jako obowiązek prowadzenia i rozpoznania potrzeb, udzielenia natychmiastowego wsparcia oraz dostosowania metod, form oraz wymagań do możliwości dziecka.

 

Współpraca z rodzicami,  polegać powinna na prowadzeniu rozmów między rodzicami i nauczycielami lub ewentualnym prowadzeniu badań ankietowych na temat środowiska rodzinnego. Informacje dotyczące rozpoznanych potrzeb rozwojowych należy przekazać rodzicom podczas zaplanowanej rozmowy, na której nauczyciel powinien wskazać rodzaj, cele i formy proponowanych działań wspierających. Nauczyciele mogą udostępnić rodzicom dokumenty badawcze, na podstawie których rozpoznane zostały potrzeby dziecka, i wyjaśnić, na czym polega organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Zadania specjalistów

 1. 1. Zadania pedagoga oraz psychologa pracującego w przedszkolu polegają na (§ 23):

 

 • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
 • wspieraniu mocnych stron dziecka;
 • diagnozowaniu sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów, a także wspieraniu rozwoju dzieci;
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb oraz podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki;
 • minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganiu zaburzeniom zachowania;
 • inicjowaniu różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym oraz lokalnym, a także inicjowaniu i prowadzeniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci oraz wspieraniu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. 2. Zadania terapeuty pedagogicznego pracującego w przedszkolu polegają na (§ 26):

 

 • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych wobec dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • prowadzeniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • podejmowaniu działań profilaktycznych oraz zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z ich rodzicami;
 • wspieraniu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. 3. Zadania logopedy pracującego w przedszkolu polegają na (§ 24):

 

 • diagnozie logopedycznej, prowadzeniu badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka;
 • prowadzeniu zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców;
 • podejmowaniu działań profilaktycznych;
 • wspieraniu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Powołanie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

 

Rozporządzenie w sprawie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej podtrzymuje obowiązek powoływania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyłącznie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (§ 20 ust. 1). Zniesiono natomiast obowiązek powoływania zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w stosunku do dzieci posiadających np. orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej wykazującą potrzebę udzielenia pomocy ze względu na nieharmonijny rozwój.

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez zespoły orzekające działające przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych) może uzyskać dziecko: niesłyszące lub słabosłyszące, niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Powołany zespół składa się z:

 

 • pracujących z dzieckiem nauczycieli,
 • specjalistów pracujących w przedszkolu,
 • rodziców dziecka,
 • na życzenie rodziców do zespołu można zaprosić innego specjalistę spoza placówki,
 • na zaproszenie dyrektora w posiedzeniach zespołu może wziąć udział pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym uwzględnione zostaną poszczególne formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz ustalone zostaną wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem. Realizują go w ramach zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz dodatkowych, które ustala dyrektor.

 

W przypadku powoływania zespołu na podstawie rozpoznanych potrzeb dziecka i zaleceń wydanych przez zespół dyrektor ustala formy pomocy i okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w jakim ta pomoc będzie udzielana, i wyznacza koordynatora zespołu.

Obowiązkiem dyrektora jest też informowanie innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a także organizowanie pomocy, czyli umożliwienie odbywania specjalistycznych zajęć z dzieckiem poprzez zatwierdzenie zaplanowanych zajęć edukacyjnych lub określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET).

 

Zadania koordynatora zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Po podjęciu decyzji o objęciu dziecka wskazaną przez dyrektora przedszkola formą pomocy, zaplanowaniu sposobów i terminów jej udzielania koordynator powinien uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział dziecka w zajęciach specjalistycznych, które powinny trwać do czasu złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia daną formą wsparcia.       Po uzyskaniu zgody należy poinformować rodziców o terminie spotkania zespołu oraz ustalonych sposobach pracy, wymiarze godzin i okresach udzielania pomocy oraz zachęcić ich do uczestnictwa w zajęciach. Warto poinformować rodziców, że mogą wnioskować o udział psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty w spotkaniach zespołu. Osoby biorące udział w spotkaniach są obowiązane do nieujawniania poruszanych na nich spraw – taką informację powinien przekazać koordynator zespołu lub nauczyciel prowadzący indywidualne zajęcia z dzieckiem.

 

Należy także umożliwić rodzicom uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych prowadzonych z dzieckiem na terenie przedszkola. Dobrą praktyką jest przekazywanie im materiałów do pracy z dzieckiem w domu.

 

Zadania rodziców

 

Rodzice powinni wyrazić pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach wspomagających rozwój oraz uczestniczyć w spotkaniach zespołu, zapoznając się z zakresem planowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W miarę potrzeb, powinni uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, a także poznać indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany dla ich pociechy, by następnie, w miarę możliwości, wspierać podejmowane w przedszkolu działania lub kontynuować je zgodnie z poradami uzyskanymi od nauczycieli specjalistów.

 

Rodzice mają prawo zapoznać się z efektami prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wnioskami do dalszej pracy, a także z indywidualną teczką dziecka – kartami pracy, pracami plastycznymi i innymi dokumentami dotyczącymi prowadzonej pracy psychologiczno-pedagogicznej. Mogą także zasięgać fachowej porady nauczycieli specjalistów.

 

Zadania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

W przypadku gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na terenie przedszkola powołuje się zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który wykonuje następujące zadania:

 • dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, korzystając również z informacji uzyskanych od rodziców;
 • opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informując rodziców i dyrektora o efektach tej pracy poprzez udostępnienie jej wyników oraz wniosków do dalszej pracy z dzieckiem;
 • dokonuje oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zakończeniu jej udzielania;
 • w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu, pamiętając o tym, by poinformować rodziców o zmianach i udostępnić im zmodyfikowany program;
 • podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, w tym również z udziałem rodziców;
 • dokumentuje udzielaną pomoc oraz badania lub inne czynności uzupełniające; dla każdego dziecka dokumentacja gromadzona jest w formie np. indywidualnej teczki, którą podczas rozmowy z rodzicami warto udostępnić, by wskazać postępy rozwojowe.

Działania przedszkola w ramach współpracy z rodzicami

Przedszkole w ramach ścisłej współpracy z rodzicami realizuje zadania w zakresie:

1.  Wspomagania działań wychowawczych rodziców poprzez:

 

 • informowanie o postępach rozwojowych dziecka, jego uzdolnieniach, zainteresowaniach i samopoczuciu;
 • informowanie o dostrzeżonych problemach rozwojowych, które ujawniły się w wyniku przeprowadzonych obserwacji i badań;
 • diagnozowanie środowiska rodzinnego, czyli zebranie informacji o zachowaniu dziecka w domu;
 • przekazywanie informacji dotyczących wspomagania dziecka w rozwoju, jego potrzeb w zakresie indywidualnej pracy korekcyjno-kompensacyjnej lub organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu oraz ewentualnych działań wspierających podejmowanych w domu rodzinnym.

 

2.   Integrowania oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i w domu rodzinnym poprzez:

 • uzgadnianie sposobów reagowania na określone zachowania dziecka, ustalenie wspólnych wymagań w domu i w przedszkolu;
 • uzgadnianie kierunku działań wychowawczych realizowanych w przedszkolu i kontynuowanych w domu;
 • opracowanie z rodzicami warunków do swobodnej działalności dziecka;
 • uzupełnianie wiedzy rodziców o wychowaniu i rozwoju dziecka;
 • włączenie rodziców w wychowanie dzieci poza domem, spotkania z dziećmi, prezentacje własnych pasji, zainteresowań;
 • włączanie rodziców w planowanie, zagospodarowywanie wnętrz przedszkola, sal zajęć czy terenu zabaw.

3.  Wspieranie działań rodziców w budowaniu relacji z dziećmi poprzez:

 • wspólne i indywidualne działania rodziców, nauczycieli i dzieci;
 • poszukiwanie przyczyn agresywnych zachowań dzieci oraz zachowań nieakceptowanych społecznie, a także sposobów reagowania na nie;
 • organizowanie doradztwa metodycznego, psychologicznego, pedagogicznego.

Jasno określone warunki współpracy, atmosfera wzajemnego zaufania, otwarcie na potrzeby dziecka i oczekiwania rodziców pozwolą na zrealizowanie zamierzeń służących dziecku wymagającemu pomocy i wsparcia.

załącznik nr 5

Wprowadzono zarządzeniem nr 33/2013

z dnia 08 września 2013r

Dyrektora Przedszkola nr 274

 

Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

dla dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

Cel

Procedura została opracowana w celu:

 

 • doprecyzowania zakresu zadań nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka, które nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, po uprzednim rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 • ujednolicenia sposobu współdziałania nauczycieli i rodziców.
 • usprawnienia współpracy pomiędzy nauczycielami i specjalistami organizującymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,

 

Zakres

 

Procedura dotyczy objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecka od momentu podjęcia opieki przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań, w szczególności w stosunku do dziecka:

 

 • niepełnosprawnego,
 • zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie,
 • szczególnie uzdolnionego,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • z przewlekłą chorobą,
 • będącego w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,
 • potrzebującego wsparcia ze względu na ewentualne niepowodzenia edukacyjne,
 • zaniedbanego środowiskowo ze względu na sytuacją bytową jego i jego rodziny,
 • mającego trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

Dziecko – ma prawo i możliwość uczestnictwa w odpowiednio zorganizowanych zajęciach rozwijających jego uzdolnienia ,w zajęciach specjalistycznych: korekcyjno-
-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, które będą zaspokajały indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Specjaliści: psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda – organizują zajęcia specjalistyczne, prowadzą badania i działania diagnostyczne, podejmują działania z zakresu profilaktyki, wspierają nauczycieli poszczególnych grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ściśle współpracują z sobą i innymi uczestnikami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrektor – jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom, nauczycielom i rodzicom odpowiednich warunków do zorganizowania i prowadzenia działań wspomagających rozwój dziecka. Monitoruje działania nauczycieli i specjalistów oraz sprawuje nadzór pedagogiczny.

 

Rodzice/prawni opiekunowie – wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach wspomagających rozwój w ramach organizowanej pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej, są zobowiązani do zapoznania się z procedurami organizowania zajęć wspomagających rozwój dziecka i przestrzegania ustalonych zasad.

Nauczyciele – powinni mieć świadomość swojej odpowiedzialności za organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspomagających rozwój dzieci. Troska o odpowiednie przygotowanie się do zajęć i ich właściwe prowadzenie powinny być priorytetem wszelkich działań nauczyciela.

Sposób prezentacji procedur

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 3. Zapoznanie nauczycieli i specjalistów w dziedzinie wychowania oraz rodziców z treścią procedur.
 4. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem 1 września 2013r.

 

Zadania nauczyciela prowadzącego grupę przedszkolną

 

Organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel zobowiązany jest do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym zainteresowań i uzdolnień dziecka, na podstawie obserwacji pedagogicznych, które kończą się oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-
-pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela takiej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym jednocześnie dyrektora przedszkola. Bieżąca praca w tym przypadku oznacza obowiązek prowadzenia i rozpoznania potrzeb, udzielenia natychmiastowego wsparcia oraz dostosowania metod, form oraz wymagań do możliwości dziecka.

Udzielając dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel:

 

 1. Przeprowadza obserwacje pedagogiczne (dokonuje diagnozy rozwoju i funkcjonowania dziecka, rozpoznaje potrzeby rozwojowe poprzez realizację badań diagnostycznych oraz na podstawie badań specjalistycznych, np. logopedycznych rozwoju mowy).
 2. Nawiązuje współpracę z rodzicami i diagnozuje środowisko rodzinne.
 3. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rozwijających dla dzieci szczególnie uzdolnionych, mających wyjątkowe predyspozycje i prowadzi je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy; prowadzi też inne zajęcia o charakterze terapeutycznym w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.
 4. Informuje rodziców o możliwościach i rodzaju udzielania mu pomocy.
 5. Podczas bieżącej pracy z dzieckiem udziela mu pomocy zgodnie z indywidualnym lub grupowym planem zajęć z dziećmi.
 6. Współpracuje ze specjalistami i innymi osobami działającymi na rzecz dziecka.
 7. Ustala terminy pracy specjalistów z dzieckiem.
 8. Dokumentuje pracę z dzieckiem w dzienniku pracy nauczyciela lub dziennikach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 9. Dokonuje oceny postępów dziecka oraz ustala wnioski do dalszej pracy z nim.

Dyrektor przedszkola:

 1. Po uzyskaniu informacji od nauczycieli lub specjalistów powiadamia innych nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-
  -pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy.
 2. W przypadku stwierdzenia konieczności organizacji zajęć rozwijających uzdolnienia, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, o charakterze terapeutycznym bezzwłocznie i na piśmie powiadamia rodziców o przyznanej pomocy, jej formach, okresie jej udzielania, wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 3. Nadzoruje pracę nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej.

Rodzice:

 1. Zapoznają się z proponowanymi przez przedszkole formami udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka i dla rodziny  – na początku roku szkolnego.
 2. Mają możliwość składania wniosku o udzielanie pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej lub indywidualnego wsparcia w rozwoju dla dziecka na terenie przedszkola.
 3. Wyrażają zgodę na udzielanie pomocy dziecku, czyli realizację indywidualnego lub grupowego planu pracy z dzieckiem na terenie przedszkola.
 4. Mają możliwość zapoznania się z indywidualnym lub grupowym planem pracy z dzieckiem.
 5. Uczestniczą w indywidualnym programie w miarę potrzeb.
 6. Zapoznają się z materiałami metodycznymi do pracy z dzieckiem udostępnionymi przez nauczyciela (mają możliwość wykorzystania dostępnych materiałów do pracy z dzieckiem na terenie domu rodzinnego).
 7. Uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach grupowych dla rodziców organizowanych w miarę potrzeb.
 8. Mogą korzystać z fachowych porad i konsultacji psychologa, logopedy, terapeuty, dyrektora.

załącznik nr 6

Wprowadzono zarządzeniem nr 32/2013 z dnia 08 września 2013r Dyrektora Przedszkola nr 274

 

Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).

Cel

Procedura została opracowana w celu:

 • doprecyzowania zakresu zadań nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, po uprzednim rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 • ujednolicenia sposobu współdziałania nauczycieli, rodziców i specjalistów.
 • usprawnienia współpracy pomiędzy nauczycielami i specjalistami organizującymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,

Zakres

Procedura dotyczy objęcia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pomocą psychologiczno-pedagogiczną od momentu podjęcia opieki nad dzieckiem przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są przez zespoły orzekające, które działają przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Katalog niepełnosprawności, które uprawniają do ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jest ściśle określony i ograniczony. Orzeczenia są wydawane w stosunku do dzieci: niesłyszących lub słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

Dziecko – ma prawo i możliwość uczestnictwa w przedszkolu w odpowiednio zorganizowanych zajęciach rozwijających jego uzdolnienia, w zajęciach specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych o charakterze terapeutycznym, które będą zaspokajały jego indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Specjaliści: psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda – organizują zajęcia specjalistyczne, prowadzą badania i działania diagnostyczne, podejmują działania z zakresu profilaktyki, wspierają nauczycieli poszczególnych grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrektor – jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom, nauczycielom i rodzicom odpowiednich warunków do zorganizowania i prowadzenia działań wspomagających rozwój dziecka. Monitoruje działania nauczycieli i specjalistów oraz sprawuje nadzór pedagogiczny.

Rodzice/prawni opiekunowie – wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach wspomagających rozwój w ramach organizowanej pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej, są zobowiązani do zapoznania się z procedurami organizowania zajęć wspomagających rozwój dziecka i przestrzegania ustalonych zasad.

Nauczyciele – powinni mieć świadomość swojej odpowiedzialności za organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspomagających rozwój dzieci. Troska o odpowiednie przygotowanie się do zajęć i ich właściwe prowadzenie powinny być priorytetem wszelkich działań nauczyciela.

Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej – członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym uwzględnia się poszczególne formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustala wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zadania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor przedszkola powołuje zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym uwzględnia się poszczególne formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustalają wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem. Realizują go w ramach zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz dodatkowych, które ustala dyrektor.

Zadaniem powołanego zespołu jest współpraca z rodzicami, ze specjalistami oraz, w zależności od potrzeb, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, lub innymi osobami, których wiedza i umiejętności będą pomocne w zaplanowaniu pomocy dla dziecka. Członkowie zespołu wykonują następujące zadania:

 • dokonują wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, korzystając również z informacji uzyskanych od rodziców,
 • opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonują oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informując dyrektora i rodziców o efektach tej pracy poprzez udostępnienie jej wyników oraz wniosków do dalszej pracy z dzieckiem,
 • dokonują oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zakończeniu jej udzielania,
 • w miarę potrzeb dokonują modyfikacji programu, pamiętając o tym, by poinformować rodziców o zmianach i udostępnić im zmodyfikowany program,
 • podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, w tym również z udziałem rodziców,
 • dokumentują udzielaną pomoc oraz badania lub inne czynności uzupełniające; dla każdego dziecka dokumentacja gromadzona jest w formie np. indywidualnej teczki, którą podczas rozmowy z rodzicami warto udostępnić, by wskazać postępy rozwojowe.

Zadania dyrektora przedszkola

Zadaniem dyrektora jest:

 • po uzyskaniu informacji od nauczycieli lub specjalistów o konieczności organizacji zajęć rozwijających uzdolnienia, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych o charakterze terapeutycznym bezzwłoczne powiadomienie innych nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • powołanie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • ustalenie form udzielania pomocy i okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w jakich ta pomoc będzie udzielana,
 • wyznaczenie koordynatora zespołu,
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli umożliwienie odbywania specjalistycznych zajęć z dzieckiem poprzez zatwierdzenie zaplanowanych przez zespół (lub nauczycieli prowadzących zajęcia wspierające i korygujące rozwój) zajęć edukacyjnych lub zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno–terapeutycznym (IPET),
 • z racji sprawowanego nadzoru pedagogicznego monitorowanie bieżącej pracy nauczycieli i działań podejmowanych przez specjalistów w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; dyrektor może zdecydować o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu udzielania danej formy pomocy wyłącznie na wniosek rodziców dziecka lub nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne.
 • powiadomienie na piśmie rodziców o przyznanej pomocy, jej formach, okresie jej udzielania, wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,

Zadania nauczyciela prowadzącego grupę przedszkolną

Nauczyciel zobowiązany jest do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym zainteresowań i uzdolnień dziecka na podstawie obserwacji pedagogicznych, które kończą się oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela takiej pomocy, prowadząc zajęcia o charakterze terapeutycznym w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem lub udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rozwijających dla dzieci szczególnie uzdolnionych, mających wyjątkowe predyspozycje i prowadzi je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. O podjętej pracy informuje jednocześnie dyrektora przedszkola.

Jako członek zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel powinien:

 • Przeprowadzać obserwacje pedagogiczne (na początku roku szkolnego, do listopada – dokonać diagnozy rozwoju i funkcjonowania dziecka, rozpoznawać potrzeby rozwojowe poprzez badania diagnostyczne np. badania logopedyczne rozwoju mowy).
 • Nawiązać współpracę z rodzicami, czyli zdiagnozować środowisko rodzinne.
 • Sformułować potrzeby rozwojowe dziecka.
 • Informować rodziców o możliwościach i rodzaju pomocy udzielanej dziecku.
 • Wnioskować do specjalisty o objęcie dziecka zajęciami pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej.
 • W trakcie bieżącej pracy z dzieckiem realizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 • Ustalić terminy pracy specjalistów z dzieckiem oraz indywidualny lub grupowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który dokumentuje w dzienniku pracy nauczyciela lub dziennikach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Dokonać oceny postępów dziecka oraz ustalić wnioski do dalszej pracy z nim.

Zadania koordynatora zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Po podjęciu decyzji o objęciu dziecka wskazaną przez dyrektora przedszkola formą pomocy, zaplanowaniu sposobów i terminów udzielania pomocy koordynator powinien:

 • uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział dziecka w zajęciach specjalistycznych, które powinny trwać do czasu złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia daną formą pomocy,
 • po uzyskaniu zgody poinformować rodziców o terminie spotkania zespołu oraz ustalonych sposobach pracy, wymiarze godzin i okresach udzielania pomocy,
 • poinformować rodziców, że mogą wnioskować o udział psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty w spotkaniach zespołu (osoby biorące udział w spotkaniach są obowiązane do nieujawniania poruszanych na nich spraw – taką informację powinien przekazać koordynator zespołu lub nauczyciel prowadzący indywidualne zajęcia z dzieckiem),
 • umożliwić rodzicom uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych prowadzonych z dzieckiem na terenie przedszkola, ewentualnie przekazywać materiały do pracy z dzieckiem w domu.

Rodzice:

 • zapoznają się z proponowanymi przez przedszkole formami pomocy dla rodziny oraz warunkami współpracy z rodziną – na początku roku szkolnego,
 • mają możliwość składania wniosku o udzielanie pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej lub indywidualnego wsparcia w rozwoju dla dziecka na terenie przedszkola,
 • wyrażają zgodę na prowadzenie terapii dla dziecka, czyli realizację programu terapeutycznego na terenie przedszkola,
 • zapoznają się z indywidualnym programem terapeutyczno-edukacyjnym oraz z materiałami metodycznymi do pracy z dzieckiem, udostępnionymi przez nauczyciela terapeutę (wykorzystanie dostępnych materiałów do pracy z dzieckiem na terenie domu rodzinnego),
 • uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach grupowych dla rodziców, organizowanych w miarę potrzeb.

 

załącznik nr 7

Wprowadzono

Zarządzeniem nr 21/2013

z dnia 11 czerwca 2013r.

Dyrektora Przedszkola nr 274

Procedura przyprowadzania i odbierania

dzieci z Przedszkola nr 274

 1. I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola
 2. II. Odbieranie dziecka z przedszkola
 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych).Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo   i zdrowie dziecka.
 3. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
 7. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1 do karty zgłoszenie dziecka do przedszkola.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
 5. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację.
 6. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
 7. Odbiór dziecka następuje w danej grupie do godziny: po obiedzie w godz. 12:30 – 12:45, po podwieczorku w godz. 15.00–16:00 (w zależności od grafiku pracy nauczycieli), a od godz. 16:00 do 17.00 w salach pracujących do godz. 17.00.
 8. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
 9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko   w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.
 10. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Postępowanie w sytuacji nieodebrania  dziecka z przedszkola lub zgłoszenia  się po dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00.
 2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 3. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka.
 4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

załącznik nr8

Wprowadzono

Zarządzeniem nr 1/2014

z dnia 05 marca  2014r.

Dyrektora Przedszkola nr 274

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 274

Opracowany na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7).

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin.

 

§ 1

 

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa:

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t .j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7);
 1. Niniejszy regulamin.

§ 2

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: dzieci 3-4-5 letnie, dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku) zamieszkałe w   Warszawie.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Warszawą mogą ubiegać się
  o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka kolejnego rocznika mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
 4. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone  w terminach określonych w harmonogramie ogłoszonym przez Biuro Edukacji.
 6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 7. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

§ 3

 

 1. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań i wspomagania zapisu, zwanego dalej Systemem.
 2. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony Biura Edukacji lub bezpośrednio w przedszkolu.

§ 4

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci , które już uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
  w terminie podanym w harmonogramie ogłoszonym przez BE poprzedzającym rekrutację.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w II połowie 2008 roku, mogą potwierdzić kontynuację edukacji przedszkolnej w przedszkolu, jeżeli w roku rekrutacji przedszkole będzie prowadziło oddziały dla 6-latków. Jeżeli przedszkole  nie organizuje oddziałów dla 6-latków, to dziecko uczestniczy w ogólnym postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Dzieci kontynuujące edukację w przedszkolu maja pierwszeństwo przed pozostałymi kandydatami.

§ 5

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli
 4. (grup rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.
 5. Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

a)       wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

b)       drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

a)       pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu;

b)       wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru;

c)       informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola.

 1. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 2. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
 3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty) .
 4. Wypełniony wniosek:

a)       podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka;

b)       podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym;

c)       za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku
z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru.

§ 6

 1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjnego w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

a)       żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów);

b)       dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku zawarte w §12 pkt.1)

c)       zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

3.  Burmistrz dzielnicy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

a)       korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

b)       może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

c)       może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka.

4.  O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

5. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

6.  Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych- załącznik nr 2  komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

7.  W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.

8.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z prezydentem miasta tzw. kryteria samorządowe.

9.  W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

10. W przypadku wyłonienia większej  ilości dzieci spełniających w/w kryterium niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, o przyjęciu decyduje losowy wybór kandydatów.

11.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

§ 7

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

§ 8

 1. Komisja rekrutacyjna:

a)       przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane
do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu;

b)       podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

§ 9

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

a)       wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

b)       wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

c)       na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 10

 

Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

1.   Dokumenty dotyczące rekrutacji:

a)   dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:

–   „Karta zgaszenia dziecka do przedszkola”;

–    inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb

b)   dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:

–    imienne wykazy zgaszonych dzieci;

–    karty zgłoszeń dzieci i inne dokumenty złożone przez rodziców.

c)    Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:

–    listy dzieci przyjętych do przedszkola z podziałem na roczniki;

–    listy dzieci nieprzyjętych do przedszkola.

 

2.   W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1)   przedstawiciele rady pedagogicznej Przedszkola nr 274;

2)   przedstawiciel pracowników niepedagogicznych Przedszkola nr 274.

2.   Komisję Rekrutacyjną oraz Przewodniczącego komisji powołuje Dyrektor Przedszkola nr 274.

 

3.   Zadania Komisji Rekrutacyjnej:

a)   przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;

b)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu, oraz najniższą liczbę punktów);

c)   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ( zawiera: imiona i nazwiska  podane alfabetycznie kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc, najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia oraz adnotację dotycząca dnia podania do publicznej wiadomości listy, podpis przewodniczącego komisji);

d)   sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

e)   przyjecie kandydata, który się zakwalifikowała i złożył potrzebne dokumenty;

f)   sporządzenie (w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica) uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, na wniosek złożony w terminie  7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

4.  Zadania przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej:

a)  organizowanie posiedzeń i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami

prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu oraz regulaminu rekrutacji;

b) prowadzenie prac Komisji z uwzględnieniem następujących czynności :

–   zapoznanie z wykazem miejsc organizacyjnych;

–   zapoznanie z wykazami zgłoszeń dzieci do przedszkola;

–   zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola;

–   kierowanie rozpatrywaniem przez Komisje zgłoszeń dzieci do przedszkola

na podstawie kompletu dokumentów przedstawionych przez dyrektora;

–   nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania

dokumentacji przez Komisję a w tym :

–   składania podpisów przez członków Komisji;

–   protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania;

–   sporządzania list dzieci, o których mowa w § 5 pkt. 3.

 

c) przewodniczący komisji może żądać od rodziców/prawnych opiekunów

przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w

oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia

dokumentów) lub zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu

na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych

w oświadczeniach.

§ 11

 

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego

ze względu na niepełnosprawność

1.  Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie.

2.  Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli, które organizują oddziały integracyjne oraz dowolnej liczby przedszkoli, które organizują oddziały ogólnodostępne dla dzieci z określonego rocznika.

3.  Rodzice układając listę wybranych przedszkoli, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:

a)   w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

lub

b)   w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

4.  Wypełniony wniosek rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

5.  Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji prowadzącym oddziały integracyjne lub ogólnodostępne.

6.  Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola wg zasad opisanych powyżej.

7.  Decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor przedszkola.

 

§ 12

Kryteria rekrutacji do przedszkola

1.  W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 obowiązują:

a)   kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,

b)   kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu z prezydentem miasta tzw. kryteria samorządowe.

2.   Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Liczba punktów przypisanych do kryteriów w rekrutacji na dany rok szkolny stanowi załącznik do regulaminu.(Zał. nr 2)

3.   W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

4.    Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3)      Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:

1)         Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa  rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica).

2)         Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.

3)         Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub objęciu rodziny dziecka nadzorem kuratora lub asystenta rodziny.

4)         Oświadczenie o stwierdzonej u dziecka  alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) konieczności organizacji żywienia dziecka zgodnie z zaleceniami lekarza.

5.    Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

6.   Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. (art.233§1 KK ).

7.   W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

8.   Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

9.    Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

 

§ 13

Postanowienia końcowe

1.   Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do

końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w

Przedszkolu nr 274.

2.   Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania

rekrutacyjnego, są przechowywane w Przedszkolu nr 274 przez okres 1 roku, chyba że na

rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, została wniesiona skarga do sądu

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

3.    W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora.

4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, tzn. 28.02.2014r.

5.    Zatwierdzony uchwałą nr 2/2014 Rady Pedagogicznej z dnia 28.02.2014r.

6.    Zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 05.03.2014r.

7.  Traci moc Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 274 z dnia 15 lutego 2012r  zatwierdzony uchwałą nr 1/2012 z dnia 15 lutego 2012r.

Załączniki do Regulaminu:

 

1.   Załącznik nr 1 – Harmonogram rekrutacji

2.   Załącznik nr 2 – Kryteria naboru rekrutacji 2014/2015

Załącznik nr 1

do Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola

 

W roku szkolnym 2014/2015 rodzice dzieci urodzonych w latach 2008-2011 ubiegających się

o przyjęcie dziecka do przedszkola uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z

poniższym harmonogramem.

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzone jest

w tych samych terminach.

 

od dnia od godz. do dnia do godz. Etap rekrutacji/czynność rodzica
5 marca 10.00 Uruchomienie  w systemie rekrutacyjnym informacji o warszawskich przedszkolach
i szkołach podstawowych  (bez możliwości rejestracji wniosków).
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
5 marca 11 marca w godzinach pracy przedszkola/szkoły Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
12 marca 25 marca Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym pełnej oferty przedszkoli i szkół podstawowych oraz możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie.
12 marca 26 marca w godzinach pracy przedszkola/szkoły Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. 

Kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata , należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano  oddziały integracyjne.

28 kwietnia 13:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. 

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości  sprawdzenia, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

28 kwietnia 13:00 7 maja w godzinach pracy przedszkola/szkoły Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
9 maja 13:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości  sprawdzenia, gdzie dziecko zostało przyjęte.

Procedura odwoławcza
od 9 maja Uruchomienie procedury odwoławczej. 

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły  służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
6 czerwca 16:00 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
6 czerwca 16:00 12 czerwca Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.
6 czerwca 16:00 13 czerwca w godzinach pracy przedszkola/szkoły Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
18 czerwca 13:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
18 czerwca 13:00 24 czerwca w godzinach pracy przedszkola/szkoły Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
25 czerwca 13:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 25 czerwca Uruchomienie procedury odwoławcze.
29 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc. 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola

 

Kryteria rekrutacji obowiązujące  w roku szkolnym 2014/2015

L.p. Kryteria Liczba punktów
Kryteria ustawowe
1. Wielodzietność rodziny kandydata 128
2. Niepełnosprawność kandydata 128
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 128
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 128
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 128
6. Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie
128
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 128
Kryteria samorządowe
1. Dziecko pięcioletnie (ur. w 2009 r.) oraz dziecko sześcioletnie (ur. w II połowie 2008 r.) ubiegające się
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka.
64
2a. Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową
o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola specjalizującego się
w żywieniu dzieci z alergiami. Kryterium dotyczy tylko tzw. przedszkoli dietowych specjalizujących się w żywieniu dzieci z alergiami
32
2b. Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z  rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. Kryterium dotyczy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych za wyjątkiem tzw. przedszkoli dietowych. 32
3. Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko. 16
4. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało
w roku szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną
w  przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.
8
5. Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają
w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.
4

Wprowadzono zarządzeniem nr 2/2014 z dnia05 marca 2014r Dyrektora Przedszkola nr 274

 

Załącznik nr 9

Zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną w dniu 05 marca 2010r

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I  ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK

Podstawa prawna

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 9 grudnia 2009roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2009 Nr 218 poz.1696).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia25 sierpnia 2009 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2009 Nr135 poz. 1130).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. W sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135 poz. 1516)ze zm.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 września 2001r. W sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Z 2001r. Nr 55 poz. 578)ze zm.

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72 poz. 752)ze zm.

 

1.   Adresatem niniejszego regulaminu wycieczek są uczestnicy – nauczyciele, opiekunowie i dzieci z Przedszkola Nr 274 w Warszawie.

2.   Aby usprawnić przebieg wycieczki wskazane jest zaplanowanie przez nauczycieli poszczególnych grup wszystkich wyjazdów, wyjść i wpisanie ich do harmonogramu wycieczek przedszkolnych, w celu uniknięcia przypadkowości w doborze tras, oraz umożliwienie odpowiedniego przygotowania uczestników- dzieci i opiekunów.

3.    Pod pojęciem opiekuna należy rozumieć nauczyciela / wychowawcę/ lub za zgodą dyrektora inną osobę pełnoletnią.

Zakres czynności opiekuna wycieczki:

 • Sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami
 • Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki, imprezy
 • Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
 • Wykonuje inne zadania przydzielone przez kierownika wycieczki

 

Podstawowa dokumentacja kierownika wycieczki:

 • Karta wycieczki
 • Lista uczestników- kilka egzemplarzy z pieczęcią placówki i dyrektora
 • Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce
 • Oświadczenie rodziców w sprawie leczenia, hospitalizacji, odpowiedzialności za szkody materialne
 • Oświadczenie kadry w sprawie odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników wycieczki
 • Umowa z organizatorem
 • Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia

4.   Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora placówki o planowanej wycieczce, spacerze poza teren przedszkola w celu uzyskania zgody na jej rozpoczęcie.

5.   Wycieczki powinny być organizowane w celu realizacji programu nauczania  i mogą być organizowane w ramach zajęć lub poza nimi.

6.   Program, trasa wycieczki przygotowanej przez nauczyciela, opiekuna powinna być dopasowana do wieku, możliwości fizycznych jej uczestników – dzieci.

7.   Miejscem zbiórki – rozpoczęcia wycieczki i jej zakończenia jest teren przedszkola.

8.   W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

9.   Opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu do punktu docelowego.

10.  Zabrania się kontynuowania, prowadzenia wycieczki w czasie burzy, śnieżycy i gołoledzi.

11.  Nauczyciel zobowiązany jest zapewnić uczestnikom – dzieciom należytą opiekę pełnoletnich osób w zależności od ilości uczestników wycieczki tj. co najmniej jedna dorosła osoba na 10 osobową grupę dzieci pamiętając, że przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona.

12.  Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o planowanych wycieczkach w celu uzyskania zgody na uczestnictwo poszczególnych dzieci.

13.  Na każdą wycieczkę nauczyciel zobowiązany jest zabrać kompletną apteczkę lekarską oraz elementy – opaski odblaskowe dla każdego dziecka.

14.  Każdy uczestnik zobowiązany jest stawić się punktualnie na miejsce zbiórki zgodnie z informacją podaną przez organizatora wycieczki.

15. Po przybyciu na miejsce zbiórki uczestnik winien zgłosić się do opiekuna grupy w celu zgłoszenia swojej obecności.

16.  W przypadku spóźnienia lub rezygnacji z uczestnictwa należy niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki w celu uniknięcia niepotrzebnej dezorganizacji.

17.  Każde wyjście, wyjazd musi być odnotowane w zeszycie wycieczek znajdującym się u dyrektora.

18.  Dokumentacja wypełniona przed rozpoczęciem wycieczki powinna zawierać:

 • założenia programowe
 • opis trasy z miejscami postoju
 • terminy, godziny wyjazdu i powrotu
 • liczbę uczestników
 • nazwiska opiekunów i kierownika
 • środki lokomocji
 • numery telefonów kontaktowych z grupą

19.  W czasie podróży każdy uczestnik – dziecko obowiązane jest do słuchania  poleceń opiekuna

20.  Surowo zabrania się oddalania środka transportu bez wiedzy opiekuna.

21.  Uczestnik obowiązany jest dbać o porządek w środku transportu.

22.  W razie wystąpienia jakichkolwiek utrudnień w podróżowaniu uczestnik powinien poinformować od razu opiekuna.

23. W razie powstania szkody spowodowanej przez uczestnika wycieczki w środku transportu, na mieniu lub zdrowiu innej osoby odpowiedzialność ponosi uczestnik, a w razie braku zdolności do czynności prawnych opiekun prawny.

24.  Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do regulaminu miejsca pobytu.

25.  Uczestnik ma prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń zawartych w cenie wycieczki.

26.  Rodzice mają prawo do informowania kierownika wycieczki, opiekunów o swoich uwagach na temat organizacji wycieczki.

27.  Rodzice mają prawo oczekiwać należytej opieki ze strony organizatora, nauczycieli, opiekunów.

 1. Organizator wycieczki powinien mieć od każdego uczestnika – dziecka swojej grupy wypełnione i podpisane przez rodzica – prawnego opiekuna oświadczenie o stanie zdrowia ( zał. nr 1 )
 2. Dzieci, które nie uczestniczą w wycieczce organizowanej w danym dniu zajęć grupy pozostają w placówce pod opieka innej nauczycielki wyznaczonej przez dyrektora przedszkola.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i wchodzi w życie z dniem 5 marca 2010r.

 

Załącznik nr 1

 

Oświadczenie

 

Imię…………………………………………..

 

Nazwisko……………………………………

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko………………………………………………

W trakcie trwania wycieczki.

 

Wyrażam / nie wyrażam  zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika  lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.

Jednocześnie informuję, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której program i regulamin poznałem.

 

Warszawa dnia…………………….                                             podpis rodziców