Koncepcja pracy przedszkola

Misja przedszkola

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła.

Pełni  funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Jesteśmy przedszkolem realizującym treści przyrodniczo-ekologiczne nastawionym na twórczy rozwój dziecka.

Moje przedszkole to mój drugi dom,
bo stawia na Mnie
na moje szczęśliwe dzieciństwo
i na mój wszechstronny rozwój.

Powiedz mi, a zapomnę
pokaż, a zapamiętam
pomóż wziąć udział
a zrozumiem…

 • Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości
 • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności
 • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym
 • Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo
 • Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami
 • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki / imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców

Oferujemy dzieciom:

 • Wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną prowadzącą zajęcia;
 • Funkcjonalne i estetyczne sale zajęć;
 • Nowoczesny i bezpiecznie urządzony, kolorowy plac zabaw z ogródkiem upraw prowadzonych przez dzieci;
 • Posiadamy obszerną literaturę dla dzieci;
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć;
 • Bezpośredni kontakt z przyrodą, sztuką.

W ramach zajęć twórczych aktywności organizujemy:

 • Zajęcia umuzykalniające;
 • Koncerty muzyczne;
 • Teatrzyki;
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej;
 • Wycieczki.

W organizacji procesu edukacyjnego

 • preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka, wykorzystujemy elementy koncepcji pedagogicznych m. in Labana, Freineta oraz pedagogikę zabawy;
 • Poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci;
 • Wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. W trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów;
 • Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu;
 • Stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań.

Absolwenci naszego przedszkola są:

 • Aktywni, twórczy, chętni do działania;
 • Potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych;
 • Mają ukształtowane poczucie własnej wartości;
 • Są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji.

W naszym przedszkolu dajemy dzieciom możliwość:

 • Poznawania i rozumienia siebie i świata;
 • Odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości;
 • Rozróżniania podstawowych wartości- dobra, miłości, przyjaźni;
 • Inicjowania zachowań proekologicznych;
 • Kreatywnego myślenia;
 • Nabywania umiejętności poprzez działanie.

 

Wizja Przedszkola (uwzględnia wymagania określone w załączniku do Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7 października 2009 r.)

Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola

Przedszkole Nr 274 w Warszawie  zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: zatrudniamy specjalistę w zakresie terapii logopedycznej, psychologicznej.

W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: wychowania, edukacji, etyki zawodowej, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.

Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedur oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym pomoce dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów.

Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy.

Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu, oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Istota procesów zachodzących w przedszkolu i ich efekty

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych.

Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

–         Zaspokajamy potrzeby dziecka. stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju.

–         Organizujemy jego aktywność, stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości dzieci.

–         Indywidualizujemy oddziaływania ,traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

–         Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność

–         Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko, wdrażamy do zachowań społecznie akceptowalnych.

–         Integrujemy proces wychowania i edukacji.

–         Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

Przedszkole respektuje zasady wszechstronnego rozwoju. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie.

Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.

Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła.     Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.

Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków.       Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć dodatkowych jest ustalany po konsultacjach z rodzicami.

W ramach zajęć dodatkowych organizujemy:

–   Zajęcia umuzykalniające;

–    Koncerty muzyczne;

–    Teatrzyki;

–    Zajęcia gimnastyki korekcyjnej;

–    Zajęcia taneczne;

–    Wycieczki.

Katalog metod stosowanych w przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

Metody czynne:

–         metoda samodzielnych doświadczeń,

–         metoda kierowania własną działalnością dziecka,

–         metoda zadań stawianych dziecku,

–         metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:

–         obserwacja i pokaz,

–         osobisty przykład nauczyciela,

–         udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

Metody słowne:

–         rozmowy,

–         opowiadania,

–         zagadki,

–         objaśnienia i instrukcje,

–         sposoby społecznego porozumiewania się,

–         metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie  metody pracy:

–         system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,

–         metodę projektu,

–         twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa,  R. Labana,

–         Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

–         metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk – Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,

–         metody aktywizujące,

–         aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,

–         techniki twórczego myślenia.

Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości i zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców prowadzone w poszczególnych grupach wiekowych.

Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych.

Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.

Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

Zachęcamy rodziców do przedstawienia swoich pasji, opowiadania o swoim zawodzie w czasie spotkań z przedszkolakami.

Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych.

Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” , selektywna zbiórka odpadów, dbamy o kasztanowce- zbieranie porażonych szrotowcem liści.

Bierzemy udział w akcji ogólnopolskiej „Cała Polska czyta dzieciom”, w ramach której oprócz codziennego czytania dzieciom literatury dziecięcej (bajki, wiersze, opowiadania) obchodzimy Urodziny Misia –min. dzieci układają z tej okazji bajkę o misiu, zachęcamy rodziców do czytania dzieciom w przedszkolu.

Tradycje przedszkolne

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Placówka ma swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

–         Pasowanie na przedszkolaka,

–         akcja „Sprzątanie świata”,

–         urodziny Misia Uszatka/Puchatka,

–         „Mikołajki” – organizowana od lat impreza środowiskowa,

–         Spotkanie z Mikołajem połączone z przejażdżką saniami bądź bryczką,

–         spotkanie przy choince z najbliższymi,

–         „Bal karnawałowy” –co roku ma inny temat przewodni,

–         Biesiada z Babcią i Dziadkiem,

–         Dzień Ziemi,

–         Festiwal „Zielone Nutki” w ramach obchodów Dnia Kasztanowca

–         „Dzień Rodziny” -festyn w ogrodzie ,

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez gazetkę „Wesołe Przedszkole”, stronę internetową, a także gadżety, m.in. folder przedszkola oraz naklejki z logo.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Przedszkola:

–   jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

–   ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

–   potrafi współdziałać w zespole,

–   jest zainteresowany nauką i literaturą,

–   jest samodzielny,

–   ma ukształtowane poczucie własnej wartości,

–   jest aktywny w podejmowaniu działań,

–   lubi działania twórcze,

–   jest wrażliwy estetycznie,

–   akceptuje zdrowy styl życia,

–   ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

–   cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,

–   czuje się Polakiem i Europejczykiem.

Kierunki działania (priorytety) na lata 2013–2018:

 1. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
 2. Wzbogacenie przedszkola w nowe atrakcyjne pomoce dydaktyczne, programy edukacyjne, logopedyczne.
 3. Modernizacja – wymiana nawierzchni chodników przed wejściem głównym do przedszkola.
 4. Odnowienie sal dziecięcych – malowanie, montaż nowych osłon na kaloryfery.
 5. Odnowienie korytarza przedszkolnego – malowanie, montaż nowych tablic eksponujących prace dzieci.
 6. Remont magazynów – żywnościowych przedszkola.
 7. Przebudowa węzła kuchennego według obowiązujących standardów